» Obwieszczenia

Obwieszczenie o wystąpieniu Wójta Gminy Nozdrzec o wyrażeniu opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara, w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 12+245 w Izdebkach”

Rejestr Zmian:

  • 12/06/2019 o 10:53 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 12/06/2019 o 10:53 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 12+245 w miejscowości Izdebki” realizowanego na działkach nr ewidencyjny gruntów 4396/1, 6630, 9161 w m. Izdebki ; 16, 2874 w m. Wara, Gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie”

Rejestr Zmian:

  • 07/06/2019 o 12:18 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 07/06/2019 o 12:18 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach Nr 2112/2 oraz 2112/3 położonych w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 07/05/2019 o 12:09 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 07/05/2019 o 12:09 przez Andrzej Kłak