» Obwieszczenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.

Rejestr Zmian:

 • 23/12/2019 o 08:12 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 23/12/2019 o 07:43 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach Nr 1989/1, 1970/2, 1970/8, 1970/7, 1970/5, 1971/14, 1971/12 oraz 1971/10 położonych w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 21/10/2019 o 12:55 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 21/10/2019 o 12:55 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2061R IZDEBKI – HŁUDNO W KM 0+850 – 0+890 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 0+845 – 0+895 W M. IZDEBKI”.

Rejestr Zmian:

 • 21/10/2019 o 12:53 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 21/10/2019 o 12:53 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 2+350 – 2+730 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 2+345 – 2+735 W M. WESOŁA”

Rejestr Zmian:

 • 21/10/2019 o 12:51 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 21/10/2019 o 12:51 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W 11+285 – 11+305 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 11+280 – 11+310 W M. NOZDRZEC”

Rejestr Zmian:

 • 15/10/2019 o 13:11 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 15/10/2019 o 13:11 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 na terenie działek o nr ewid. 4396/1, 6286 i 6630 położonych w miejscowości Izdebki”

Rejestr Zmian:

 • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 15/10/2019 o 13:07 przez Andrzej Kłak