LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’

08/05/2024

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.)  Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia że w dniu 08.05.2024 r. zostało wydane Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 25.04.2024 r. nr IKŚR.6733.1.2024 […]Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki, Gmina Nozdrzec’’

25/04/2024

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych – Izdebki

22/04/2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych – Izdebki


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych – Wesoła

22/04/2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych – Wesoła


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych – Siedliska

22/04/2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych – Siedliska


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika ARPA projekt Pawła Kuźniara ul. 3 maja 55, 36-200 Brzozów

19/04/2024

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) zawiadamia […]Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

04/04/2024

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 dalej k.p.a.)w związku  art. 74 ust. 3 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na […]