» Planowane sesje

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 października 2020 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 4 grudnia 2020 r.

5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

b) zmiany uchwały własnej nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r.

c) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

d )uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Hłudno

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (zip)

 

Rejestr Zmian:

 • 22/12/2020 o 13:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 22/12/2020 o 13:35 przez Agnieszka Baran

XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godzinie 8.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020
 • wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 1. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz  do pobrania (*.zip)

Rejestr Zmian:

 • 02/12/2020 o 06:29 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 02/12/2020 o 06:29 przez Agnieszka Baran

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 września 2020 r.

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2020,

b) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP,

d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania

Rejestr Zmian:

 • 28/10/2020 o 10:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/10/2020 o 10:02 przez Agnieszka Baran

XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 18 września 2020 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 lipca 2020 r.
4. Informacja o realizacji uchwał.
5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2020,
b) przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2020/2021,
d) wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach Sołtysa i rad sołeckich
e) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
f) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła,
g) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła,
h) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na zakup sprzętu pożarniczego,
j) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu na zakup sprzętu pożarniczego,
k) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach Rudawcu na zakup sprzętu pożarniczego,
l) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego,
m) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup sprzętu pożarniczego,
n) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na zakup sprzętu pożarniczego.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie.
Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2020 r. o godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 3 czerwca 2020 r.

4. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2019.

a) wystąpienie wójta w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2019,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

1) Wystąpienie wójta w sprawie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2019 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019.

8) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w uchwale Nr XVIII/160/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2020,

4) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,

5) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,

6) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,

7) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

8) uchwalenia Statutu Sołectwa Hłudno,

9) uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Poręby,

10) uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki,

11) uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki Rudawiec,

12) uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec,

13) uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska,

14) uchwalenia Statutu Sołectwa Wara,

15) uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła,

16) uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła Ujazdy Ryta Górka,

17) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,

18) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,

19) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,

20) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Izdebki,

21) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

22) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

 

Rejestr Zmian:

XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 3 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00 w Domu Strażaka w Nozdrzcu, odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 marca 2020 r.

4. Informacja o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2019 rok.

9. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenie zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

 • 27/05/2020 o 09:53 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 27/05/2020 o 09:53 przez Agnieszka Baran

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 31 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2019 rok.
 10. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 miejscowości Wyręby,
  b) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2020 roku,
  c) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,
  e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 15”,
  f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”,
  g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  i) wyrażenie zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
  l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,
  m) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,
  n) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
  o) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
 12. Wolne wnioski i sprawy różne,
 13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 16- ETAP I

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec uprzejmie informuje iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie wprowadza żadnych obostrzeń w zakresie możliwości realizacji sesji Rady Gminy Nozdrzec w dniu 31 marca 2020 roku.

Należy wskazać, iż stosownie do § 1 ust. 6 przedmiotowego rozporządzenia, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;

2) innych niż określone w pkt. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Powyższych ograniczeń, stosownie do powołanego wyżej nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Mając powyższe na uwadze, nie znajduję żadnych podstaw prawnych dla odwołania zaplanowanej na dzień 31 marca 2020 roku sesji Rady Gminy Nozdrzec.

Z uwagi na stan epidemii i występujące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia, konieczna jest zmiana porządku obrad i ograniczenie materii sesji do niezbędnego minimum.

Celem zachowania bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników sesji, wprowadzone zostaną nadzwyczajne środki ostrożności.

Sesja odbędzie się w Domu Strażaka w Nozdrzcu, co pozwoli na zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami sesji. Dodatkowo, każdy uczestnik sesji zostanie zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki, a na sali dostępne będą środki dezynfekujące.

Materiały niezbędne do uczestnictwa w sesji, w tym projekty uchwał będą dostępne w trakcie sesji dla każdego radnego w formie papierowej.

Podkreślenia wymaga, iż stosownie do dyspozycji art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym każdy radny obowiązany jest sprawować obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze oraz konieczność podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, proszę w miarę możliwości o uczestnictwo w sesji.

Jednocześnie informuję, iż planowane spotkanie przedsesyjne odbędzie się o godzinie 9.30 w dniu 31 marca 2020 roku.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji Rady Gminy Nozdrzec wyznaczonej na dzień 31 marca 2020 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 miejscowości Wyręby,
  b) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2020 roku,
  c) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,
  e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 15”,
  f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”,
 6. Wolne wnioski i sprawy różne,
 7. Zakończenie.

Rejestr Zmian:

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Nr XV/135/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec
 • pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 1. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wniosek o zwołanie sesji

Projekty uchwał

Rejestr Zmian:

 • 18/02/2020 o 12:59 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 18/02/2020 o 12:59 przez Agnieszka Baran

XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec z działalności w 2019 r.
 8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
  -przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2020,
  -opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020,
  – opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec,
  – autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu budżetu,
  – zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,
  – dyskusja nad projektem uchwały,
  – głosowanie uchwały.
 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
  – przedstawienie projektu uchwały WPF na lata 2020-2023,
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF na lata 2020-2023,
  – opinia i wnioski Komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,
  – autopoprawki Wójta Gminy Nozdrzec do projektu uchwały,
  – zapytania i wyjaśnienia do projektu uchwały,
  – dyskusja nad projektem uchwały,
  – głosowanie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  zmian w uchwale Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  – przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
  – przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrakowa”,
  – przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”,
  – udzielenia pomocy rzeczowej dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
  – powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Nozdrzec,
  – wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wara.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (pdf)

Rejestr Zmian:

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w  30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 25 listopada 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
 • przedstawienie projektu budżetu Gminy Nozdrzec
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

 

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
 • przedstawienie projektu uchwały
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec
 • przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec
 • uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. I

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. II

 

Rejestr Zmian:

 • 24/12/2019 o 10:18 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/12/2019 o 10:18 przez Agnieszka Baran