» Planowane sesje

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w  30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 25 listopada 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
 • przedstawienie projektu budżetu Gminy Nozdrzec
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

 

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
 • przedstawienie projektu uchwały
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec
 • przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec
 • uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. I

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. II

 

Rejestr Zmian:

 • 24/12/2019 o 10:18 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/12/2019 o 10:18 przez Agnieszka Baran

XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XLI/824/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2020,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
 • utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Nozdrzec oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-824-13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

 

Rejestr Zmian:

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 czerwca 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 2 września 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2019 r.
 9. Informacja o złożonych interpelacjach.
 10. Wybór ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
  a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników,
  b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  c) głosowanie,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  b) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023,
  c) rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
  d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
  e) Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,|
  f) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,
  g) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 15”,
  h) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „NOZDRZEC 12”,
  i) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2812 z obrębu ewidencyjnego 0003 o powierzchni 0,1306 ha położonej w miejscowości Izdebki,
  ł) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara,
  m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara,
  n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno,
  o) uchwalenia Statutu Gminy Nozdrzec,
  p) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,
  r) określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał 29 10 2019 część I

Projekty uchwał 29 10 2019 część II

Projekty uchwał 29 10 2019 część III

Rejestr Zmian:

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,

że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XI, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 14.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nozdrzec przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Nozdrzec,
 • zmiany obszaru aglomeracji Nozdrzec,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
 1. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

 • 30/08/2019 o 08:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 30/08/2019 o 08:10 przez Agnieszka Baran

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VIII, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VII sesji z 29 marca 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położnych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół, podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 774 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,14 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 7876/3 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,1681 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyboru nowych członków do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec
 • odwołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 • powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania (pdf)

Rejestr Zmian:

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 29 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VI sesji z 13 lutego 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2018 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Statutu Gminy Nozdrzec,
 • wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach do rad sołeckich,
 • wskazania Radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad sołeckich,
 • zawarcia porozumienia z Powiatem Brzozowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Brzozowski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie,
 • projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec,
 • uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2019 roku,
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • uchylenia uchwały Nr XXV/322/2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 9”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

 

 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr Zmian:

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w  13 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 stycznia.
4.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
5.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
6.    Uchwalenie Statutu Gminy Nozdrzec.
a)    opinie i wnioski,
b)    podjęcie uchwały.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z w Izdebkach,
2)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
3)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach poprzez zmianę nazwy szkoły i adresu oraz ustalenie dwóch dodatkowych lokalizacji szkoły,
4)    zmian w budżecie gminy na rok 2019,
5)    przystąpienia do sporządzenia drugiej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA,
7)    wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/314/2018 Rady Gminy w Nozdrzcu z 12.X.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu ŚDS im. Anny w Izdebkach,
8)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Warze,
9)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
10)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
11)    uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/206/2017 z 28.IX.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej  Wesołej.

8.    Podjęcie wniosków.
9.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się V, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności1) Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
  • przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  • autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu
  • dyskusja,
  • głosowanie autopoprawek wójta,
  • głosowanie uchwały.

  2) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

  • przedstawienie projektu uchwały,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • dyskusja,
  • głosowanie uchwały.

  3) Podjęcie uchwał w sprawie;

  • uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • delegowania przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
  • wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X/92/07 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

   

 5. Podjęcie wniosków.
 6. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania (pdf).

Rejestr Zmian:

 • 09/01/2019 o 11:45 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/01/2019 o 11:45 przez Agnieszka Baran