» Planowane sesje

XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XLI/824/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2020,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
 • utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Nozdrzec oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-824-13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

 

Rejestr Zmian:

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 czerwca 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 2 września 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2019 r.
 9. Informacja o złożonych interpelacjach.
 10. Wybór ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
  a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników,
  b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  c) głosowanie,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  b) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023,
  c) rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
  d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
  e) Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,|
  f) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,
  g) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 15”,
  h) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „NOZDRZEC 12”,
  i) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2812 z obrębu ewidencyjnego 0003 o powierzchni 0,1306 ha położonej w miejscowości Izdebki,
  ł) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara,
  m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara,
  n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno,
  o) uchwalenia Statutu Gminy Nozdrzec,
  p) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,
  r) określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał 29 10 2019 część I

Projekty uchwał 29 10 2019 część II

Projekty uchwał 29 10 2019 część III

Rejestr Zmian:

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,

że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XI, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 14.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nozdrzec przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Nozdrzec,
 • zmiany obszaru aglomeracji Nozdrzec,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.,
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego
 1. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

 • 30/08/2019 o 08:10 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 30/08/2019 o 08:10 przez Agnieszka Baran

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VIII, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VII sesji z 29 marca 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położnych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół, podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 774 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,14 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 7876/3 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,1681 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyboru nowych członków do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec
 • odwołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 • powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania (pdf)

Rejestr Zmian:

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 29 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VI sesji z 13 lutego 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2018 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Statutu Gminy Nozdrzec,
 • wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach do rad sołeckich,
 • wskazania Radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad sołeckich,
 • zawarcia porozumienia z Powiatem Brzozowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Brzozowski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie,
 • projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec,
 • uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2019 roku,
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • uchylenia uchwały Nr XXV/322/2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 9”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

 

 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr Zmian:

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w  13 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 stycznia.
4.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
5.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
6.    Uchwalenie Statutu Gminy Nozdrzec.
a)    opinie i wnioski,
b)    podjęcie uchwały.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z w Izdebkach,
2)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
3)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach poprzez zmianę nazwy szkoły i adresu oraz ustalenie dwóch dodatkowych lokalizacji szkoły,
4)    zmian w budżecie gminy na rok 2019,
5)    przystąpienia do sporządzenia drugiej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA,
7)    wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/314/2018 Rady Gminy w Nozdrzcu z 12.X.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu ŚDS im. Anny w Izdebkach,
8)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Warze,
9)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
10)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
11)    uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/206/2017 z 28.IX.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej  Wesołej.

8.    Podjęcie wniosków.
9.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się V, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności1) Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
  • przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  • autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu
  • dyskusja,
  • głosowanie autopoprawek wójta,
  • głosowanie uchwały.

  2) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

  • przedstawienie projektu uchwały,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • dyskusja,
  • głosowanie uchwały.

  3) Podjęcie uchwał w sprawie;

  • uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • delegowania przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
  • wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X/92/07 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

   

 5. Podjęcie wniosków.
 6. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania (pdf).

Rejestr Zmian:

 • 09/01/2019 o 11:45 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/01/2019 o 11:45 przez Agnieszka Baran

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

zawiadamia, że w 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 12 grudnia br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian: