LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwały podjęte na LXV sesji 29 grudnia 2023 r.

01/02/2024

Uchwała LXV/519/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała LXV/520/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Nozdrzec na lata 2023 – 2026, Uchwała LXV/521/2023 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”, Uchwała LXV/522/2023 w sprawie wyrażenia zgody na […]


Uchwały podjęte na LXIV sesji nadzwyczajnej 7 grudnia 2023 r.

22/12/2023

Uchwała Nr LXIV/516/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LXIV/517/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich […]


Uchwały podjęte na LXIII sesji nadzwyczajnej 30 listopada 2023 r.

22/12/2023

Uchwała Nr LXIII/510/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LXIII/511/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, Uchwała Nr LXIII/512/2023 w sprawie przystąpienia do udziału w realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, Uchwała Nr LXIII/513/2023 w sprawie przyjęcia gminnego programu […]


Uchwały podjęte na LXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec, która odbyła się 31 października 2023 r.

10/11/2023

Uchwała Nr LXII/502/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LXII/503/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2024 –2026, Uchwała Nr LXII/504/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata […]


Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 3 października 2023 r.

27/10/2023

Uchwała Nr LXI/496/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LXI/497/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła, Uchwała Nr LXI/498/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Siedliska, Uchwała Nr LXI/499/2023 w sprawie wyrażenia zgody […]


Uchwała podjęta na LX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 31 sierpnia 2023 r.

15/09/2023

Uchwała Nr LX/495/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec


Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 11 sierpnia 2023 r.

15/09/2023

Uchwała LIX/493/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, Uchwała LIX/494/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 lipca 2023 r.

04/08/2023

Uchwała Nr LVIII/486/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LVIII/487/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LVIII/488/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr LVIII/489/2023 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16” – ETAP I, Uchwała […]


Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 7 lipca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVII/482/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LVII/483/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LVII/484/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr LVII/485/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.


Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 czerwca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVI/471/2023 udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania, Uchwała Nr LVI/472/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2022, Uchwała Nr LVI/473/2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2022, Uchwała Nr LVI/474/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu […]