LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Uchwała podjęta na LX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 31 sierpnia 2023 r.

15/09/2023

Uchwała Nr LX/495/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec


Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 11 sierpnia 2023 r.

15/09/2023

Uchwała LIX/493/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu, Uchwała LIX/494/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 lipca 2023 r.

04/08/2023

Uchwała Nr LVIII/486/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LVIII/487/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LVIII/488/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr LVIII/489/2023 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16” – ETAP I, Uchwała […]


Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 7 lipca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVII/482/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LVII/483/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LVII/484/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Uchwała Nr LVII/485/2023 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.


Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 czerwca 2023 r.

25/07/2023

Uchwała Nr LVI/471/2023 udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania, Uchwała Nr LVI/472/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2022, Uchwała Nr LVI/473/2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2022, Uchwała Nr LVI/474/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu […]


Uchwały podjęte na LV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 12 czerwca 2023 r.

26/06/2023

Uchwała Nr LV/469/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 Uchwała Nr LV/470/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka.


Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 25 maja 2023 r.

22/06/2023

Uchwała Nr LIV/460/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 Uchwała Nr LIV/461/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec Uchwała Nr LIV/462/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” Uchwała Nr LIV/463/2023 w sprawie przyjęcia […]


Uchwały z LIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 21 kwietnia 2023 r.

27/04/2023

Uchwała Nr LIII/457/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, Uchwała Nr LIII/458/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LIII/459/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/438/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r.


Uchwały podjęte na LI sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 23 lutego 2023 r.

08/03/2023

Uchwała Nr LI/444/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, Uchwała Nr LI/445/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzozów realizacji zadania publicznego Gminy Nozdrzec z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Uchwała LI/446/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa […]


Uchwały podjęte na L sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 31 stycznia 2023 r.

10/02/2023

Uchwała Nr L/438/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2023, Uchwała Nr L/439/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr L/440/2023 w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Uchwała Nr L/441/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, Uchwała Nr L/442/2023 w sprawie zmiany Uchwały w […]