LogoLogo

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

11/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 14 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad)

  • działka nr 1949 o pow. 0,2194 ha, położona w miejscowości Wara, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 2.858,00 zł. (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu-81,00 zł), wadium wynosi 300,00 zł, minimalne postąpienie 30,00 zł,
  • działka nr 2044 o pow. 0,1051 ha, położona w miejscowości Wara, niezabudowana, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 1.277,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie 20,00 zł.

Wadium należy uiścić do 10 lutego 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr … położoną w miejscowości …”.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono 22.11.2022 r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny(z ostatnich 6 miesięcy) wydruk,
  • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowe – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
    w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98 020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 11.01.2022 r. do 14.02.2022 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/01/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-01-11 11:13:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/01/2022
Liczba wyświetleń