LogoLogo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek

15/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 19 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad).

 1. Działka nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00070886/9. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze, tereny gleb najwyższych klas bonitacyjnych- najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew na obrzeżach. Kształt działki regularny, zbliżony do rombu. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Bezpośrednie otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte samosiewami drzew. W bliskim i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 24 506,00 zł, wadium – 2 500,00 zł, minimalne postąpienie – 250,00 zł.
 2. Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowym, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, w części południowej utwardzoną, a w pozostałej – gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem oraz drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 10 962,00 zł, wadium – 1 100,00 zł, minimalne postąpienie – 110,00 zł.
 3. Działka nr 5592 o pow. 0,1000 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest płaski, z niewielką skarpą wzdłuż południowej granicy, w całości pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym o znikomej wartości użytkowej, porównywalnej z kosztami usunięcia drzewostanu w celu korzystania działki zgodnie z jej przeznaczeniem. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, o nawierzchni częściowo utwardzonej, łącząca się w niewielkiej odległości z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. W centralnej części działki, przy zachodniej granicy usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną, dodatkowo teren działki przecina sieć telekomunikacyjna w kierunku z zachodu na wschód. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem, potok Baryczka oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka posiada częściowe uzbrojenie i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza – 10 620,00 zł, wadium – 1 100,00 zł, minimalne postąpienie – 110,00 zł.

Wadium należy uiścić do 14 lipca 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów, Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek!

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
 • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 15.06.2022 r. do 19.07.2022 r. na stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/06/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/06/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-06-15 14:22:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/06/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/06/2022
Liczba wyświetleń