Logo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

28/02/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

  • udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren lasów, księga wieczysta KS1B/00023880/3. Cena wywoławcza wynosi 25.221,00 zł ( w tym 23% podatek VAT od drzewostanu – 4.283,00 zł), wadium wynosi 2.600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 260,00 zł.

Wadium należy uiścić do 29 marca 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 11.01.2022 r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

  • osoba fizyczna – dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew.30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 28.02.2022 r. do 04.04.2022 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-02-28 15:13:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/02/2022
Liczba wyświetleń