LogoLogo

II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/11/2016

W dniu 29 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

 

2.      Ślubowanie radnego.

 

3.      Przyjęcie protokołu sesji z dnia 2 grudnia.

 

4.      Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

 

5.      Informacja wójta dot. bieżącej działalności.

 

6.      Uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.

 

a)      przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy

 

b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

 

c)      opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,

 

d)     stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,

 

e)      autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu,

 

f)       głosowanie autopoprawek wójta,

 

g)      dyskusja,

 

h)      głosowanie uchwały.

 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

 

a)      przedstawienie projektu uchwały,

 

b)      opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,

 

c)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

d)     dyskusja,

 

e)      głosowanie uchwały.

 

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)      Uchwalenia planu pracy rady na rok 2015.

 

b)      Delegowania przedstawicieli Gminy  do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

 

c)      Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 

d)     Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2015.

 

e)      Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata  2015-2017.

 

f)       Zmiany kategorii drogi.

 

8.      Podjęcie wniosków.

 

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

 

Stanisław Potoczny

 

Projekty uchwał do pobrania:

 

Projekty uchwał

 

Projekt uchwały budżetowej

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Projekt uchwały – Strategia Rozwiązywanie Problemów Społecznych

 

oraz do wglądu – biurze obsługi rady, Urząd Gminy Nozdrzec, pok. 13A

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń