LogoLogo

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP

01/11/2016

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 3. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. W celu otrzymania informacji publicznej należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej (formularz wniosku dostępny w załączniku poniżej)
 2. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej ma charakter pomocniczego wzoru i korzystanie z niego jest dobrowolne.
 3. Podanie w przedmiotowym wniosku danych osobowych wnioskodawcy nie jest obowiązkowe i ma charakter dobrowolny (podane przez wnioskodawcę dane będą wykorzystywane w celu realizacji niniejszego wniosku i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi).
 4. Przedmiotowy wniosek nie musi być podpisany ręcznie ani elektronicznie.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Nozdrzec –  w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 – 15.30)
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224
 • wysłać faksem na numer 13 439 81 70
 • przesłać drogą elektroniczną na adres ugn@nozdrzec.pl
 • poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej www.epuap.gov.pl (w celu złożenia dokumentów przez platformę elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

OPŁATY

 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni.

PROCEDURA ZASKARŻANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O ODMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.
 2. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Godów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PROCEDURA ZASKARŻANIA BEZCZYNNOŚCI URZĘDU GMINY DO WSA

Każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb postępowania przed ww. sądami reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia.
 2. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
 3. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem  organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje na temat dostępu do informacji publicznej można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy w nozdrzcu (I piętro, pok. nr 8) tel. 13 439 80 20, lub w komórce merytorycznej właściwej ze względu na tematykę zawartą we wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Edytowalny

PDF

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń