LogoLogo

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

05/03/2021

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 marca 20201 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

 

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597, z późn. zm.).

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287 ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z poz. 1668, z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276,447, 534, 577, 730, 823 i 1655) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289),
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz.U.  z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego).
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597, z późn. zm.).
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego wyżej rozporządzenia.

IV. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587, z późn. zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa z ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego

 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treść tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2215, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
 • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę “stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczna szkołę, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej”, w terminie do 22 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

VI. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

VII. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni  pisemnie na podany na kopercie adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ogłoszonym konkursem

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nozdrzec reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Nozdrzcu 224, 36-245 Nozdrzec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze ( 6 ust 1 lit b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) celem przeprowadzenia konkursu na dyrektorów szkół, określonych w art. 63, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz. 2215 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 5. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) lub do organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej,a po tym czasie przez okres archiwizacyjny wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – gdy ustaną podstawy do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdą przesłanki do tych uprawnień.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań określonych w pkt. 3.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-03-05 16:31:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-03-05 16:11:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2021
Liczba wyświetleń