LogoLogo

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

05/03/2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597, z późn. zm.).

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287 ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z poz. 1668, z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276,447, 534, 577, 730, 823 i 1655) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289),
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz.U.  z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego).
 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597, z późn. zm.).
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 cytowanego wyżej rozporządzenia.

IV. Zgodnie z § 1 ust 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587, z późn. zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa z ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego

 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 289),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treść tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2141, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2215, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
 • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę “stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z data składania oświadczenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczna szkołę, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach”, w terminie do 22 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

VI. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

VII. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni  pisemnie na podany na kopercie adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ogłoszonym konkursem

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nozdrzec reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Nozdrzcu 224, 36-245 Nozdrzec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze ( 6 ust 1 lit b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) celem przeprowadzenia konkursu na dyrektorów szkół, określonych w art. 63, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz. 2215 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 5. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) lub do organizacji międzynarodowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres archiwizacyjny wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – gdy ustaną podstawy do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdą przesłanki do tych uprawnień.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań określonych w pkt. 3.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-03-05 16:39:03 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 05/03/2021
Liczba wyświetleń