LogoLogo

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

11/04/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie finansowym

 

I. Wymagania niezbędne:

spełnienie wymagań określonych w art.6  ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne co najmniej roczny staż pracy w administracji,

 

II. Wymagania dodatkowe:

biegła obsługa sprzętu komputerowego,

znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność, punktualność.

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urzędu gminy w zakresie dochodów, a w szczególności:
 • prowadzenie obsługi i ewidencji kasowej (syntetycznej i analitycznej),
 • prowadzenie kont rozrachunkowych zgodnych z zakładowym planem kont,
 • sporządzania dzienników dochodów wg potrzeb,
 • prowadzenia dekretacji księgowej na dowodach księgowych,
 • sprawdzania dowodów pod względem formalno-rachunkowym,
 1. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetu gminy „Organ” w systemie informatycznym.
 2. Prowadzenie księgowości wyodrębnionego konta bankowego depozytów.
 3. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Sporządzania i wystawianie faktur VAT na podstawie otrzymanych wykazów należności (opłaty, czynsze, sprzedaż mienia komunalnego).
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do jednostki budżetowej tj. urząd gminy w zakresie dochodów a w szczególności:
 • prowadzenie rejestru, dekretacji i księgowanie dowodów księgowych związanych z rozliczeniem VAT,
 • sporządzanie JPK i deklaracji VAT,
 • sporządzanie zbiorczych JPK i deklaracji VAT po centralizacji, oraz przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów,
 1. Rozliczanie należności z tytułu opłat, czynszów i sprzedaży mienia komunalnego.
 2. Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie przelewów.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych realizacji dochodów budżetowych jst. Oraz dochodów z zakresu administracji rządowej Rb-27S, Rb-27ZZ i Rb-N.
 4. Sporządzanie półrocznej i rocznej pisemnej informacji opisowej z dochodów jednostki budżetowej.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy.
 6. Pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. księgowości budżetowej – wydatki.

IV. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t. j.) do realizacji procesu naboru na stanowisko,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII.  Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym”, należy składać osobiście

w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 4398020 wew. 34 .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję:

 • administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224,
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

 

 

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/04/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/04/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-04-11 12:20:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/04/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/04/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń