LogoLogo

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 16”-ETAP I

20/03/2023

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) i uchwały Rady Gminy Nozdrzec Nr  XXI/262/2017  z dnia
28 grudnia  2017 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”- ETAP I wraz
 z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 3 do 24 kwietnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec, pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nozdrzec w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip1.nozdrzec.pl/ .
Wyjaśnienia do ww. projektu planu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 13 4398020 wew. 42.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu  rozwiązaniami,odbędzie się w dniu
  6 kwietnia  2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec,  pokój nr 27 godz. 1500. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  planu. Jednocześnie informuję, że w związku
z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nozdrzec lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugn@nozdrzec.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP
 
zpodaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9 maja 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Nozdrzec.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

OBWIESZCZENIE BYŁO WYWIESZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP W TERMINIE

OD  24 MARCA  DO  9 MAJA 2023 R.

załącznik nr 1

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska,
   e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48,
3) podane dane osobowe przetwarzane będą w celu składania wniosków/ uwag do projektu planu miejscowego stosownie do art. 17 pkt. 1, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587),

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) wniesione dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 20/03/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 20/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 20/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-03-20 13:06:26 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-03-20 12:26:58 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-03-20 12:26:14 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-03-20 12:24:16 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 20/03/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 20/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 20/03/2023
Liczba wyświetleń