LogoLogo

Obwieszczenie

17/05/2023

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 17.05.2023 r. na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów w imieniu PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn:,, Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV relacji  Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I, gmina Nozdrzec’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 27 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 17/05/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 17/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-05-17 12:30:39 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 17/05/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 17/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń