LogoLogo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

03/08/2022

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 3.08.2022 r. na wniosek Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 z dnia 16.07.2022 r., (data wpływu 20.07.2022 r.,) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej Huta Poręby o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój nr 29, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 pkt. 54  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), który brzmi „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a” inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 Uooś. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa i w związku z art. 74 ust. 1a ustawy u.o.o.ś. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez :

  • umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nozdrzec,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem.

Powyższe zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 03/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-03 11:21:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-08-03 11:21:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 03/08/2022
Liczba wyświetleń