LogoLogo

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów objętych oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

30/04/2024

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572.). Urząd Gminy w  Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 04.04.2024 r. na wniosek P. Adama Serwatki zam. Izdebki 505A, (data wpływu) o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa punktu do zbierania, w tym przeładunku: odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów objętych oraz punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych” na części działki o nr ewid. 9363- obręb 0003 Izdebki, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.

 Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nozdrzec pokój nr 29 w godzinach pracy Urzędu.

Informuję Państwa o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2 u.o.o.ś. oraz § 3 ust. 1 pkt. 83  lit. b odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.)inwestycjanależy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 1-3 u.o.o.ś. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz PGW Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego  adresu. Zgodnie z §2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego
w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art.49 kpa i  w  związku z art. 74 ust. 1a ustawy u.o.o.ś. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez:

– wywieszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nozdrzec

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 30/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 30/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 30/04/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-04-30 14:19:18 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 30/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 30/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 30/04/2024
Liczba wyświetleń