LogoLogo

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

04/04/2024

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) – dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) – dalej ustawa ooś,

Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania

że, w toku prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek inwestora państwa Leokadii i Mirosława Tomańskich zam. Wołodź 2/6, 36-245 Nozdrzec,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa stawu do celów hodowlanych na terenach rolnych w miejscowości Wołodź, na dz. o nr ewid. 10 wydane zostało postanowienie znak: IKŚR.6220.2.2024  z dnia 04.04.2024 r., o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Na wydane postanowienie przysługuje Stronom postępowania  zażalenie  w terminie
7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, Nozdrzec 224, 36 – 245 Nozdrzec w godzinach pracy Urzędu (pokój 29).Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania maja prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań, jak również wnieść ewentualne uwagi. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nozdrzcu, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Huta Poręby oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 04/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 04/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 04/04/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-04-04 13:41:20 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 04/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 04/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 04/04/2024
Liczba wyświetleń