LogoLogo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

18/12/2023

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych

projektów:

 1. zmiany zarządzenia z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2160),
 2. zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Leżajskie PLH180047,
 3. zmiany zarządzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łysa Góra PLH180015 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1833),

Powodem przeprowadzenia udziału społecznego dla projektów dokumentów planistycznych dla ww. obszarów jest przyjęcie nowych wytycznych przez Komisję Europejską oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, które zostały skierowane do regionalnych dyrekcji na przestrzeni ostatnich kilku lat (m.in. w maju 2020 r.) dotyczących formułowania szczegółowych celów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz uwzględniania tych celów działań ochronnych w toku szeroko pojętych ocen oddziaływania na środowisko, a także zaakceptowanie propozycji zmiany SDF dla obszaru Lasy Leżajskie.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 62 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow.

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia:

 • pisemnie na dres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów lub faksem na nr 17 852 11 09;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym opisem elektronicznym), na adres sekretariat@rzeszow.rdos.gov.pl
  (z podaniem tytułu wiadomości „Uwagi i wnioski do projektu (zmiany) planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 <nazwa i kod obszaru>);
 • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w Rzeszowie.   

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. urzędy miast i gmin oraz park narodowy wg rozdzielnika,
 2. tablica ogłoszeń i BIP RDOŚ Rzeszów.

Po obwieszczeniu (21 dni) zobowiązuje się Adresata do niezwłocznego odesłania obwieszczenia na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska-

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-12-18 14:22:39 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2023
Liczba wyświetleń