LogoLogo

Obwieszczenie w sprawie wniosku Powiatu Brzozowskiego

06/07/2022

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.)

W dniu 29.04.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Powiatu Brzozowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych na terenie działek ewid. nr: 5548/4, 5548/3, 5549/3, 5549/5, 5550/1, 5515, 5550/2, 5549/6, 5549/4, 5649/9, 5494/1, 5494/2, 5534/1, 5534/2, 5518/2, 5517, 5519/2, 5516 i 5520 obręb 0007 Wesoła, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+667 – 4+967 w miejscowości Wesoła”.

2.   Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.
3.   Dokumenty są wyłożone do wglądu w PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca
Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.
W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu

ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6

37-700 Przemyśl

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-07-06 15:08:45 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń