LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

06/03/2023

Działając na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 06.03.2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej zamieszczonej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn:,, Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV relacji  Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I, gmina Nozdrzec’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 27 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/03/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-07-19 10:41:17 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-03-06 09:12:52 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 06/03/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 06/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń