LogoLogo

Obwieszenie Wójta Gminy Nozdrzec o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nozdrzec

10/03/2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 963),

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nozdrzec:

Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Izdebki Rudawiec, Nozdrzec, Siedliska, Wara, Wesoła, Wesoła Ujazdy Ryta Górka.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 17 marca i trwać będą do 31 marca 2020 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: udostępnienia projektów uchwał Statutów Sołectw w biurach Sołtysów, w Urzędzie Gminy pok. nr 26, będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nozdrzec bip1.nozdrzec.pl oraz na stronie internetowej Gminy Nozdrzec www.nozdrzec.pl.

Wnioski, opinie i uwagi sporządzone w formie pisemnej należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym: w biurze Sołtysa, w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec oraz e-mailem na ugn@nozdrzec.pl
w terminie konsultacji.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw mają charakter opiniodawczy.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-03-10 13:58:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-03-10 13:58:46 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń