LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

28/05/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w referacie finansowym

 Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art.6 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie,

c) staż pracy w administracji,

Wymagania dodatkowe:

a) biegła obsługa sprzętu komputerowego,

b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

e) komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

1. Realizacja zadań w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:

1) przyjmowanie i kontrola informacji podatkowych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz innych wynikających z przepisów prawa, osób fizycznych, oraz zbierania innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy ich wymiarze, ze sołectwa Nozdrzec, Izdebki , Izdebki Rudawiec, Huta Poręby,

2) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych, podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, oraz innych wynikających z przepisów prawa, osób prawnych, oraz zbierania innych informacji , materiałów i danych mających znaczenie przy ich wymiarze.

3) wystawianie decyzji podatkowych,

4) przyjmowanie podań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zaniechania poboru, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty, umarzania zaległości i odsetek za zwłokę podatków i opłat lokalnych,

5)wprowadzanie zmian w kartotekach podatników na odstawie zawiadomień   geodezyjnych,

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych, o stanie majątkowym.

3. Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących opłacania składek FUSR.

4. Prowadzenie kontroli podatkowej u podatników.

5. Udzielanie informacji podatnikom o danych zawartych w ewidencji gruntów.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a w szczególności:

  • Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego w paliwie dla rolników, z sołectwa Nozdrzec, Izdebki, Izdebki Rudawiec, Huta Poręby.
  • Sporządzanie wniosków o dotację, na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego.

7. Przygotowywanie projektów uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagradzania we współpracy ze skarbnikiem gminy.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, sekretarza i skarbnika gminy.

Warunki pracy:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

c) budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny, i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,

c) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy.

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z rozporządzeniem ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku (Dz. Urz. UE z 2016 r. poz. 922 t. j.) do realizacji procesu naboru na stanowisko,

i) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub  będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.  informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
  • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 4398 020 wew.48,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

 mgr Antoni Gromala

Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-05-28 14:20:02 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-05-28 14:18:18 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-05-28 13:09:58 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-05-28 13:07:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-05-28 13:07:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/05/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/05/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń