LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

15/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Co najmniej roczny staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia.

II.   Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu oraz kompetencji jego organów,
 2. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku (ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad udzielania pomocy publicznej i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność.

III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:
  • przyjmowanie i kontrola informacji podatkowych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, oraz innych wynikających z przepisów prawa, osób fizycznych oraz zbierania innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy ich wymiarze.
  • przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych, podatku od środków transportowych, oraz zbierania innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy ich wymiarze,
  • sporządzanie decyzji podatkowych,
  • przyjmowanie podań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zaniechania poboru, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty, umarzania zaległości i odsetek za zwłokę podatków i opłat lokalnych,
  • wprowadzanie zmian w kartotekach podatników na podstawie zawiadomień geodezyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  • prowadzenie rozliczeń rachunkowo-kasowych inkasentów, sporządzanie kwitariuszy do naliczania inkasa.
 2. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 3. Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących opłacania składek FUSR.
 4. Prowadzenie kontroli podatkowej u podatników.
 5. Udzielanie informacji podatnikom o danych zawartych w ewidencji gruntów.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 7. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wypłat, nadpłat i zaległości.
 8. Egzekwowanie należności i wpływów podatków i opłat ww., a w szczególności:
  • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
  • wystawianie i wysyłanie upomnień,
  • wystawianie tytułów wykonawczych,
  • współpraca z organami egzekucyjnymi, komornikami i instytucjami ubezpieczenia społecznego w zakresie prowadzonych egzekucji.

IV. Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracy – pełny etat,
 2. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,
 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 4. Praca indywidualna i w zespole,
 5. Kontakt z klientem.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 8. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Gminy w Nozdrzcu będzie się posługiwał, publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne).

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym”, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2023 r.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub  będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 4. Informujemy, że nie odsyłamy złożonych i nadesłanych dokumentów aplikacyjnych. Możliwy jest odbiór osobisty w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.
 6. Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.nozdrzec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą
  w 36-245 Nozdrzec 224,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020, wewn. 48,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4.  Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone, jeżeli po miesiącu od dnia rozstrzygnięcia konkursu nie zostaną odebrane osobiście przez zainteresowanych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/05/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-05-15 12:35:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-05-15 12:03:02 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/05/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń