LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

26/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe administracyjne,
 2. Co najmniej roczny staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia.

II.   Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. Znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, ochroną przyrody, ochroną zwierząt, ochroną roślin, leśnictwem, prawem łowieckim i prawem wodnym w zakresie dotyczącym samorządu gminnego,
 3. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 4. Prawo jazdy kategorii B,
 5. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 6. Rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność.

III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa,
 2. Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 3. Prowadzenie rejestru ssaków, ptaków, gadów lub płazów, wymienionych w przepisach Wspólnoty Europejskiej, których posiadacze mają obowiązek dokonywania ich pisemnego zgłoszenia, w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie zwierzęcia do rejestru,
 4. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu spraw dotyczących prowadzenia hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną,
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących czasowego odbioru zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,
 6. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących hodowania lub utrzymania chartów rasowych lub ich mieszańców,
 7.  Prowadzenie spraw związanych z określaniem oraz przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
 8. Prowadzenie spraw związanych z zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
 9. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem obszarów oraz terminów obowiązkowego przeprowadzania deratyzacji,
 10. Prowadzenie spraw związanych z działalnością edukacyjną, informacyjną i promocyjną gminy w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz ochrony zwierząt, w tym współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w tym zakresie,
 11. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem na terenie gminy interwencyjnej opieki weterynaryjnej,
 12. Przygotowywanie projektu corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także sprawozdania z jego realizacji,
 13. Przygotowywanie projektów zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 14. Nadzorowanie gospodarki łowieckiej, realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego, współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obwodów gminy, a szczególnie w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,
 15. Wnioskowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeznaczenia gruntów nieleśnych do zalesienia,
 16. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym przeprowadzeniem spisów rolnych – bieżąca aktualizacja wykazów gospodarstw i nieruchomości rolniczych, prowadzenie i organizowanie badań statystycznych w zakresie rolnictwa,
 17. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
 18. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
 19. Wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
 20. Opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie nieruchomości i udostępnianie sadzonek,
 21. Wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonych na stanowisku pracy na podstawie istniejących dokumentów, w tym potwierdzanie oświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 22. Wydawanie decyzji w sprawie wyznaczenia części nieruchomości umożliwiających dostęp do wód,
 23. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych,
 24. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie, szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie,
 25. Zatwierdzanie ugody dotyczącej zmiany stanu wody na gruntach,
 26. Ustalanie wysokości opłaty za usługi wodne,
 27. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących wysokości opłat za usługi wodne,
 28. Sporządzanie sprawozdań z realizacji działań zawartych w dokumentach planistycznych dotyczących gospodarowania wodami,
 29. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

IV. Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełny etat,
 2. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 3. Praca przy monitorze ekranowym,
 4. Praca indywidualna i w zespole,
 5. Praca w terenie.
 6. Kontakt z klientem.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie, kserokopia prawa jazdy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą
  w 36-245 Nozdrzec 224,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 5. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-05-15 12:23:40 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-09-26 13:25:08 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń