LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Nozdrzec

25/04/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Nozdrzec:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia.

II.    Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych,
 2. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 3. Prawo jazdy kategorii B,
 4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 5. Rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność,

III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego:
 2. współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej,
 3. przejmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych,
 4. ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt,
 5. utrzymywanie porządku w archiwum zakładowym,
 6. zapewnienie właściwych warunków przechowywania akt w archiwum zakładowym,
 7. udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,
 8. wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął,
 9. wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej
   i przekazywanie jej do właściwego archiwum państwowego,
 10. utrzymywanie stałych kontaktów, współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowe,
 11. Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne, środki czystości i inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu,
 12. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 13. Zakup świadczeń rzeczowych należnych pracownikom w myśl stosownych przepisów w porozumieniu ze Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kadr.
 14. Prowadzenie rejestru umów.
 15. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,
 16. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta gminy oraz uchwał Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków,
 17. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia kierownictwa.

IV.  Warunki pracy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 3. Praca przy monitorze ekranowym,
 4. Praca indywidualna i w zespole,
 5. Kontakt z klientem.

V.    Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie, kserokopia prawa jazdy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w.w. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą
  w 36-245 Nozdrzec 224,
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 5. posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/04/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-04-25 17:06:51 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-04-25 14:41:40 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/04/2022
Liczba wyświetleń