LogoLogo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31/05/2022

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie § 21 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 253 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek, ul. Św. Jana 4, 38-120 Czudec

Cena wybranej oferty wynosi 14 804 280,00 zł /brutto/

Słownie: czternaście milionów osiemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 brutto

Uzasadnienie: Oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), jest zgodna z przepisami Regulaminu udzielania zamówień oraz ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert, uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ważnych ofert przeprowadzonej przez komisję przetargową na podstawie kryteriów wskazanych  w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyKryterium cenaKryterium gwarancjaŁączna liczba pkt. przyznana ofercie z kryteriów I+II
1Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Sp. z o.o. ul. Przy Torze 1 35-205 Rzeszów55,8040,0095,80
2Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek ul. Św. Jana 4 38-120 Czudec60,0040,00100,00
3Terra Mota Sp. z o.o. ul. Bardiowska 3 38-300 Gorlice42,3840,0082,38

Punktacja przyznana według następujących zasad:

 1. W ramach kryterium cena oferty:
 2. maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:  P1 = 60 pkt.;
 3. oferta z najniższą oferowaną ceną  „C min” otrzyma 60 pkt.;
 4. każda inna oferta „C” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

Uwaga:

Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

 • W ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady:
 • maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:  P2 = 40 pkt.;
 •   Wykonawca, który w ofercie zobowiąże się do udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót na okres:
 • 3 lat otrzyma 0 pkt.;
 • 4 lat otrzyma 10 pkt.;
 • 5 lat otrzyma 25 pkt.;
 • 6 lat otrzyma 40 pkt.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki i uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

P=P1+P2= … pkt.

Z upoważnienia Wójta

Sekretarz Gminy Nozdrzec

/-/

Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 31/05/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-05-31 14:33:25 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 31/05/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 31/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 31/05/2022
Liczba wyświetleń