LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dzialek będących własnością Gminy Nozdrzec

24/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

  1. Działka nr 1760 o pow. 0,1497 ha, położona w miejscowości Hłudno, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 85,00 m2

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny najwyższych klas bonitacyjnych – najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno – wschodnim, w części niezabudowanej pokryty wysoką trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się od południa drogą boczną o nawierzchni utwardzonej. Południową część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna, dodatkowo obszar działki przecinają sieci gazowe. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo od wschodu i zachodu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, od północy potok Baryczka, a od południa droga dojazdowa. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a w dalszym nieruchomości rolne i leśne.

Stan techniczno-użytkowy budynku: zabudowę działki stanowi usytuowany w jej południowej części wolnostojący drewniany budynek mieszkalny w złym stanie technicznym. Jest to obiekt parterowy, ze strychem nieużytkowym, wykonany z bali drewnianych, posadowiony częściowo na podmurówce z kamienia. Ściany zewnętrzne o znacznym stopniu zużycia. Ściany szczytowe o konstrukcji drewnianej, oszalowane deskami, ze znacznymi ubytkami i odchyleniem od pionu. Dach o konstrukcji drewnianej z widocznym ugięciem połaci kryty dachówką, z ubytkami pokrycia przy kalenicy. Strop drewniany. Stolarka okienna drewniana niepełna, z ubytkami oszklenia, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek nie posiada sprawnych instalacji wewnętrznych

Cena wywoławcza – 39 276,00 zł

Wadium – 4000,00 zł

Minimalne postąpienie – 400,00 zł

  • Działka nr 1682 o pow. 0,0831 ha, położona w miejscowości Hłudno,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana (z pozostałościami budynku gospodarczego). Teren działki jest lekko pochyły w kierunku północnym, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni utwardzonej. Północne naroże działki przecina sieć gazowa. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej . Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz drogi dojazdowe. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a w dalszym nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 13 391,00 zł

Wadium – 1400,00 zł

Minimalne postąpienie- 140,00 zł

  • Działka nr 1617 o pow. 0,1632 ha, położona w miejscowości Hłudno,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00065910/9

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno-wschodnim, w całości pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym o zróżnicowanej wartości użytkowej. Kształt działki regularny , wieloboczny zbliżony do trapezu z sięgaczem do drogi w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość posiada dostęp do działki oznaczonej użytkiem „dr”, stanowiącej nieurządzoną w terenie drogę, łączącą się z drogą gruntową, umożliwiającą dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione. W bliskim otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne, a w dalszym zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Cena wywoławcza – 4 431,00 zł

Wadium- 500,00 zł

Minimalne postąpienie – 50,00 zł

Wadium należy uiścić do  22 listopada 2023 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 24.10.2023 r. do 27.11.2023 r. na stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej
i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 24/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 24/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-10-27 11:08:57 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-10-24 11:37:15 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 24/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 24/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/10/2023
Liczba wyświetleń