LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

12/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 12 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

 1. Działka nr 3907 o pow. 0,04 ha, położona w miejscowości Wesoła, niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny zabudowy zagrodowej i niewielka część tereny rolnicze oraz tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe. Opis nieruchomości: teren jest płaski w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednim zjazdem z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz droga gminna. W bliskim otoczeniu znajduje się teren cmentarza i drogi dojazdowe, a w dalszym zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 9 586,00 zł brutto (w tym podatek Vat 1 792,50 zł), wadium – 1000,00 zł, minimalne postąpienie – 100,00 zł.
 2. Działka nr 2158 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00061733/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: działka niezabudowana w peryferyjnej części wsi Wesoła. Teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo- zachodnim, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową nieutwardzoną. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne oraz zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Cena wywoławcza – 6 481,00 zł, wadium – 700,00 zł, minimalne postąpienie – 70,00 zł.
 3. Działka nr 4218 o pow. 0,0729 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły ze skarpą wzdłuż południowo- zachodniej granicy, w całości pokryty trawą i samosiewami o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny zbliżony do trapezu. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, bez urządzonego przejazdu przez skarpę. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 13 748,00 zł, wadium – 1400,00 zł, minimalne postąpienie – 140,00 zł.
 4. Działki nr 5724/6 o pow. 0,04 ha, nr 5724/7 o pow. 0,29 ha, położone w miejscowości Wesoła, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– działka nr 5724/6 grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska, działka nr 5724/7 w połowie tereny rolnicze i w połowie zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, pastwiska oraz zgodnie z Miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 5724/7- tereny rolnicze. Dla działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren kompleksu jest lekko pochyły pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt kompleksu regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową łączącą się w niewielkiej odległości z drogą gminna o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomości nie posiadają uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz drogi dojazdowe. W otoczeniu dalszym znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, nieruchomości rolne i leśne oraz rzeka Baryczka. Cena wywoławcza – 9 694,00 zł, wadium – 1 000,00 zł, minimalne postąpienie – 100,00 zł.
 5. Działka nr 11018 o pow. 0,57 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00064533/5. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny potencjalnych dolesień. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: działka lekko pochyła w kierunku północno- wschodnim pokryta trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wyłącznie przez działki sąsiednie, bez uregulowania prawnego. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie i bliskie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśne, a w dalszym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, oraz rzeka Baryczka. Cena wywoławcza – 14 786,00 zł, wadium – 1 500,00 zł, minimalne postąpienie – 150,00 zł.
 6. Działka nr 11025 o pow. 0,31 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00064533/5. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny potencjalnych dolesień. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: działka lekko pochyła w kierunku północno- wschodnim pokryta trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, częściowo użytkowanej w terenie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz nieużytkowane drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 7 590,00 zł, wadium – 800,00 zł, minimalne postąpienie – 80,00 zł.
 7. Działka nr 6847 o pow. 0,28 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00062249/3. Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: działka niezabudowana, teren działki jest pochyły, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wyłącznie przez działki sąsiednie, przylegające do drogi gminnej, stanowiącej w większości nieutwardzoną drogę gruntową. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne oraz zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Cena wywoławcza – 7 889,00 zł, wadium – 800,00 zł, minimalne postąpienie – 80,00 zł.
 8. Działka nr 7472/2 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00049652/4. Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku północno- wschodnim, z niewielką skarpą w zachodniej części i wzdłuż wschodniej granicy, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy wyłącznie przez działki sąsiednie bez uregulowania prawnego. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i zadrzewione oraz nieużytkowane drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu znajdują się nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza – 5 320,00 zł, wadium – 600,00 zł, minimalne postąpienie – 60,00 zł.
 9. Działka nr 7029 o pow. 0,22 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminna o nawierzchni gruntowej. W centralnej części działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z linią napowietrzną, przecinającą obszar działki w kierunku wschód- zachód. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i nieruchomości rolne. W bliskim i dalszym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i zadrzewione. Cena wywoławcza – 8 187,00 zł, wadium – 900,00 zł, minimalne postąpienie – 90,00 zł.
 10. Działka nr 8123 o pow. 0,0495 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00072648/3. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku północnym z niewielką skarpą wzdłuż wschodniej granicy, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną o nawierzchni asfaltowej. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga gminna. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne. Cena wywoławcza – 7 656,00 zł, wadium – 800,00 zł, minimalne postąpienie – 80,00 zł.
 11. Działka nr 10340 o pow. 0,15 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00042583/0. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec– teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku północno- wschodnim pokryty trawą i samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki nieregularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni gruntowej. W południowej części działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny z liniami napowietrznymi przecinającymi obszar działki od słupa w kierunkach wschód- zachód i południe. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i zadrzewione oraz obiekty handlowe i sportowe. Cena wywoławcza – 21 973,00 zł, wadium – 2 200,00 zł, minimalne postąpienie – 220,00 zł.

Wadium należy uiścić do 7 lutego 2024 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoby fizyczna: dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej: pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik przetargu  oświadcza, że zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 12.01.2024 r. do 12.02.2024 r. na stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/01/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/01/2024
Data ostatniej aktualizacji 12/01/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-01-12 11:42:16 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/01/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/01/2024
Data ostatniej aktualizacji 12/01/2024
Liczba wyświetleń