Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

Działka: położona w miejscowości Hłudno nr 3246 o pow. 0,2079 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00065910/9.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest w terenach istniejących lasów.

Cena wywoławcza wynosi: 2.200,00 zł

Wadium wynosi 400,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka położona w miejscowości Wesoła nr 5617 o pow. 0,03 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach do użytku rolnego

Cena wywoławcza wynosi: 1.163,00 zł

Wadium wynosi 200,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

Działka położona w miejscowości Wesoła nr 5618/2 o pow. 0,50 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych

Cena wywoławcza wynosi: 72.710,00 zł + 23% podatek VAT

Wadium wynosi 14.000,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 730,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w terminie do 17 marca 2017 r, na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O. Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr…” Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 803 ze. zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: -o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec-w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182. ze zm.)

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 16.02.2017 r. do 20.03.2017 r., na stronie internetowej http://bip1.nozdrzec.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

  • 27/02/2019 o 14:33 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 17/02/2017 o 14:15 przez Agnieszka Baran