LogoLogo

Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

01/11/2016

Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Wymagane dokumenty

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu

Karta martwego urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Dokumenty do pobrania

Brak

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

  • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  • pierwszy odpis aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

  • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka
  • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Urodzenie dziecka martwego należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” oraz odpis aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 

Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr.118, poz. 687 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.783 ze  zm. )

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń