LogoLogo

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

01/11/2016

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

  • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  •  ważny dowód osobisty  – do wglądu,

Dokumenty do pobrania

Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu – 39 zł,

pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Czynność materialno-techniczna .

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy
  •  osoba mająca interes prawny
  •  prokurator.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741  ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.783 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz.1114)

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń