LogoLogo

Udostępnianie informacji publicznej

01/11/2016

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 

INFORMACJE OGÓLNE

Informacja publiczna:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej:

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym.

Prawo do informacji publicznej:

 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ograniczenie prawa do informacji publicznej:

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Sankcje za nieudostępnienie informacji:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

ZAKRES PRAWA DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informację publiczną udostępnia się w następujący sposób:

 1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na wniosek zainteresowanego,
 3. w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku – gdy informacja publiczna może być niezwłocznie udostępniona,
 4. wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 5. poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, albo poprzez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Edytowalny

PDF

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 01/11/2016
Liczba wyświetleń