LogoLogo

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 1 marca 2023

01/03/2023

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 4143/2 (część) o pow. 0,0184 hapołożona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00055918/2

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów ŁIII-0,0184 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 15,12 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 22 marca 2023 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 01.03.2023 r do 22.03. 2023 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/03/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 01/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-03-01 14:29:56 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/03/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 01/03/2023
Liczba wyświetleń