LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany w miejscowości Siedliska

01/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany:

Działka nr 27/1 o pow. 0,0152 ha, położona w miejscowości Siedliska

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00040483/5

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo- zachodnim, na niewielkim obszarze utwardzony kruszywem.

Cena nieruchomości – 2 323,00 zł

Ww. nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na nieruchomości położone w miejscowości Siedliska oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 25/2 o pow. 0,0105 ha.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 1.03.2024 r. do dnia 12.04.2024 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Informuje się, że w tym okresie, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 01/03/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-03-01 11:04:53 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 01/03/2024
Liczba wyświetleń