LogoLogo

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/03/2020

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 31 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2019 rok.
 10. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 miejscowości Wyręby,
  b) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2020 roku,
  c) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,
  e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 15”,
  f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”,
  g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  i) wyrażenie zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
  l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,
  m) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,
  n) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
  o) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
 12. Wolne wnioski i sprawy różne,
 13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 16- ETAP I

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec uprzejmie informuje iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie wprowadza żadnych obostrzeń w zakresie możliwości realizacji sesji Rady Gminy Nozdrzec w dniu 31 marca 2020 roku.

Należy wskazać, iż stosownie do § 1 ust. 6 przedmiotowego rozporządzenia, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;

2) innych niż określone w pkt. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Powyższych ograniczeń, stosownie do powołanego wyżej nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Mając powyższe na uwadze, nie znajduję żadnych podstaw prawnych dla odwołania zaplanowanej na dzień 31 marca 2020 roku sesji Rady Gminy Nozdrzec.

Z uwagi na stan epidemii i występujące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia, konieczna jest zmiana porządku obrad i ograniczenie materii sesji do niezbędnego minimum.

Celem zachowania bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników sesji, wprowadzone zostaną nadzwyczajne środki ostrożności.

Sesja odbędzie się w Domu Strażaka w Nozdrzcu, co pozwoli na zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami sesji. Dodatkowo, każdy uczestnik sesji zostanie zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki, a na sali dostępne będą środki dezynfekujące.

Materiały niezbędne do uczestnictwa w sesji, w tym projekty uchwał będą dostępne w trakcie sesji dla każdego radnego w formie papierowej.

Podkreślenia wymaga, iż stosownie do dyspozycji art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym każdy radny obowiązany jest sprawować obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze oraz konieczność podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, proszę w miarę możliwości o uczestnictwo w sesji.

Jednocześnie informuję, iż planowane spotkanie przedsesyjne odbędzie się o godzinie 9.30 w dniu 31 marca 2020 roku.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji Rady Gminy Nozdrzec wyznaczonej na dzień 31 marca 2020 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 miejscowości Wyręby,
  b) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2020 roku,
  c) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,
  e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 15”,
  f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”,
 6. Wolne wnioski i sprawy różne,
 7. Zakończenie.
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 27/03/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-03-27 10:16:05 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-03-27 10:15:47 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-03-27 10:11:59 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 27/03/2020
Liczba wyświetleń