LogoLogo

Zawiadomienie o zamiarze sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku – Schron Bojowy Linii Mołotowa

05/12/2023

Na podstawie art.. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840) oraz związku z §18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie w prawem (Dz. U. 2021 r. poz. 56), po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie

Zawiadamiam

o zamiarze sporządzenia nowej karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków:

SCHRON BOJOWY LINII MOŁOTOWA

Położony na działce nr ewid. działki 7 obręb Wołodź, gmina Nozdrzec

Uzasadnienie

Zgodnie z § 18a rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia konieczności zastąpienia niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych w karcie adresowej zabytku włączonej do gminnej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza nową kartę adresową zabytku zawierającą dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Do zawiadomienia o włączeniu karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków lub o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku dołącza się odpowiednio potwierdzoną kopię karty adresowej zabytku albo nowej karty adresowej zabytku.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 05/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-12-05 08:52:01 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/12/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 05/12/2023
Liczba wyświetleń