LogoLogo

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

  • nr 2432/3 o pow. 0,3662 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wynosi 5.670,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu 242,00 zł), wadium wynosi 1.100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł,
  • Wadium należy uiścić do 5 stycznia 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”
  • Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
  • osoba fizyczna dokument tożsamości,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),
  • pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 25.11.2021 r. do 11.01.2022 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-11-26 13:55:56 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-25 13:07:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-25 12:56:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-25 12:53:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/11/2021
Liczba wyświetleń