» Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. Ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 331 R-IVb-0,0766

R-V-0,0544

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 25,99
Wesoła 5187 R-IVa-0,39

R-IVb-0,40

R-V-0,04

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 259,67
Wesoła 7472/2 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 57,97
Wesoła 866 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,02
Wesoła 7011 R-IVa-0,03

R-IVb-0,21

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 69,17
Wesoła 7029 R-IVa-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 82,17
Wesoła 7650 R-IVa-0,08

Ps-V-0,15

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 40,84
Wesoła 7655 R-IVa-0,36 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,20
Wesoła 7815 R-IVa-0,10

R-IVb-0,16

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 81,52
Wesoła 7794 R-IVa-0,08

R-IVb-0,09

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,72
Wesoła 8374 Ps-IV-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,75
Wesoła 7148 R-IVb-0,04

R-V-0,22

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 30,69
Wesoła 7236 R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 63,49
Wesoła 7013 R-IVa-0,18 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,23
Wesoła 7863 R-IVa-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 29,88
Wesoła 8970 R-IVa-0,13 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 48,55

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 lutego 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia czynszu dzierżawnego oraz wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13.01.2020 r. do 04.02.2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

IV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIV-118-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIV-119-2019 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Nozdrzec 12

Uchwała nr XIV-120-2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XIV-121-2019 w sprawie uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała nr XIV-122-2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchmości

Uchwała nr XIV-123-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska

Uchwała nr XIV-124-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska

Uchwała nr XIV-125-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XIV-126-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała nr XIV-127-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała nr XIV-128-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej

Uchwała nr XIV-129-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XIV-130-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 115855R w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIV-131-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej nr 115851R w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XIV-132-2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zdania pn. Remont drogi gminnej nr 115859R w miejscowości Nozdrzec

Uchwała nr XIV-133-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia SP nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu SP nr 2 w Wesołej miejscowości Wyręby

Uchwała nr XIV-134-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 13/01/2020 o 07:43 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 13/01/2020 o 07:43 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

 • Działka nr 2812 o pow. 0,1306 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 19.286,00 zł (w tym 23% podatek VAT).
 • Działka nr 509 o pow. 0,4082 ha, teren rolniczy , księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi: 7.985,00 zł.
 • Działka nr 10943/2 o pow. 0,0062 ha, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 1.232,00 zł (w tym 23% podatek VAT).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 07.01.2020 r. do dnia 19.02.2020 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

 • 09/01/2020 o 14:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 09/01/2020 o 14:24 przez Agnieszka Baran

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w  30 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 25 listopada 2019 r.
 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
 • przedstawienie projektu budżetu Gminy Nozdrzec
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.

 

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
 • przedstawienie projektu uchwały
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • opinia i wnioski komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec
 • dyskusja,
 • głosowanie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • przystąpienia do sporządzenia trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec
 • przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec
 • uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za niezasługującą na uwzględnienie
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Siedliska z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. I

Projekty uchwał 30.12.2019 cz. II

 

Rejestr Zmian:

 • 24/12/2019 o 10:18 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 24/12/2019 o 10:18 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 16 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 3106 (część) Ps-III-0,04

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,53

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 7 stycznia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego oraz wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 16.12.2019 r. do 07.01. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 16/12/2019 o 13:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 16/12/2019 o 13:49 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 grudnia 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2504 Ł-IV-0,01

Ps-VI-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,51

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 stycznia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 12.12.2019 r. do 03.01. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 12/12/2019 o 08:59 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 12/12/2019 o 08:59 przez Agnieszka Baran

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 7329 R-IVa-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,35
Wesoła 7825 R-IVa-0,01

R-IVb-0,11

Ps-VI-0,02

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,09
Wesoła 7837 R-IVa-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,35

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 23 grudnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni, od 29.11.2019 r. do 23.12. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 29/11/2019 o 10:05 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 29/11/2019 o 10:05 przez Agnieszka Baran

XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr XLI/824/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2020,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
 • utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Nozdrzec oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania:

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-824-13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

 

Rejestr Zmian: