» Agnieszka Baran

Informacja na temat zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informujemy, że w związku ograniczeniem pracy urzędu i nieprzyjmowaniem klientów, zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dostarczyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu,

1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugn@nozdrzec.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224. Informujemy,  że wpływająca do urzędu korespondencja poddawana jest dwudniowej kwarantannie i data wpływu korespondencji jest tożsama z datą zakończenia tego okresu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 13 4398020 wewn. 34

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca 2020 roku

Rejestr Zmian:

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 31 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r.
 5. Informacja o realizacji uchwał.
 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2019 rok.
 10. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy Nozdrzec oraz komisji stałych Rady Gminy Nozdrzec na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 miejscowości Wyręby,
  b) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2020 roku,
  c) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,
  e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 15”,
  f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”,
  g) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  h) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  i) wyrażenie zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,
  j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki,
  l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,
  m) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nozdrzec,
  n) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
  o) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wesoła,
 12. Wolne wnioski i sprawy różne,
 13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekty uchwał

Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 16- ETAP I

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec uprzejmie informuje iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie wprowadza żadnych obostrzeń w zakresie możliwości realizacji sesji Rady Gminy Nozdrzec w dniu 31 marca 2020 roku.

Należy wskazać, iż stosownie do § 1 ust. 6 przedmiotowego rozporządzenia, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach;

2) innych niż określone w pkt. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Powyższych ograniczeń, stosownie do powołanego wyżej nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Mając powyższe na uwadze, nie znajduję żadnych podstaw prawnych dla odwołania zaplanowanej na dzień 31 marca 2020 roku sesji Rady Gminy Nozdrzec.

Z uwagi na stan epidemii i występujące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia, konieczna jest zmiana porządku obrad i ograniczenie materii sesji do niezbędnego minimum.

Celem zachowania bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników sesji, wprowadzone zostaną nadzwyczajne środki ostrożności.

Sesja odbędzie się w Domu Strażaka w Nozdrzcu, co pozwoli na zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami sesji. Dodatkowo, każdy uczestnik sesji zostanie zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki, a na sali dostępne będą środki dezynfekujące.

Materiały niezbędne do uczestnictwa w sesji, w tym projekty uchwał będą dostępne w trakcie sesji dla każdego radnego w formie papierowej.

Podkreślenia wymaga, iż stosownie do dyspozycji art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym każdy radny obowiązany jest sprawować obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze oraz konieczność podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, proszę w miarę możliwości o uczestnictwo w sesji.

Jednocześnie informuję, iż planowane spotkanie przedsesyjne odbędzie się o godzinie 9.30 w dniu 31 marca 2020 roku.

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji Rady Gminy Nozdrzec wyznaczonej na dzień 31 marca 2020 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 20 lutego 2020 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej poprzez wyłączenie z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 miejscowości Wyręby,
  b) uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2020 roku,
  c) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
  d) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 14”,
  e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 15”,
  f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16”,
 6. Wolne wnioski i sprawy różne,
 7. Zakończenie.

Rejestr Zmian:

Konsultacje statutów sołectw

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konsultacje statutów:

 

Sołectwa Hłudno

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Huta Poręby

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Izdebki

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Izdebki Rudawiec

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Nozdrzec

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Siedliska

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wara

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wesoła

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Wnioski, opinie i uwagi sporządzone w formie pisemnej należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym: w biurze Sołtysa, w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec oraz e-mailem na ugn@nozdrzec.pl do 31 marca 2020 r..

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw mają charakter opiniodawczy.

Rejestr Zmian:

 • 17/03/2020 o 08:58 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 17/03/2020 o 08:58 przez Agnieszka Baran

Obwieszenie Wójta Gminy Nozdrzec o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nozdrzec

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 963),

podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nozdrzec:

Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Izdebki Rudawiec, Nozdrzec, Siedliska, Wara, Wesoła, Wesoła Ujazdy Ryta Górka.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 17 marca i trwać będą do 31 marca 2020 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: udostępnienia projektów uchwał Statutów Sołectw w biurach Sołtysów, w Urzędzie Gminy pok. nr 26, będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nozdrzec bip1.nozdrzec.pl oraz na stronie internetowej Gminy Nozdrzec www.nozdrzec.pl.

Wnioski, opinie i uwagi sporządzone w formie pisemnej należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym: w biurze Sołtysa, w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec oraz e-mailem na ugn@nozdrzec.pl
w terminie konsultacji.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw mają charakter opiniodawczy.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 marca 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2486 Ł-IV-0,1338

Ps-IV-0,0478

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 37,82

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 26 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości, oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 04.03.2020 r. do 26.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 05/03/2020 o 06:44 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 05/03/2020 o 06:44 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 3 marca 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6682/3 R-IVb-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,83

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 25 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążenia związane z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 03.03.2020 r. do 25.03. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 04/03/2020 o 07:40 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 04/03/2020 o 07:40 przez Agnieszka Baran

Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach może udzielić:

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyłączone jest w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego),
 • osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 rok życia.

Pełnomocnikiem do głosowania w wyborach może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (jeżeli osoba ta zmieniła miejsce pobytu przed dniem wyborów i wystąpiła do właściwego urzędu gminy o zaświadczenie o prawie do głosowania).

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania (reprezentant kandydata w komisji wyborczej),
 • kandydat w danych wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224.

Wniosek można złożyć od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10. dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.

Co do zasady można być pełnomocnikiem do głosowania w wyborach tylko jednej osoby.  Wyjątkiem od tej zasady jest przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania należy załączyć:

 • pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 rok życia)
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia)
 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (dotyczy osób, pomiędzy którymi istnieje stosunek przysposobienia, opieki, kurateli),
 • dowód osobisty do wglądu.

Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Złożony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach weryfikowany jest pod względem formalnym. Jeżeli jest niekompletny (np. brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), organ wzywa wyborcę do usunięcia wad w ciągu 3 dni. Nieusunięcie wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne (został uzupełniony po wezwaniu), upoważniony pracownik urzędu gminy niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy. W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

Wyborca, udzielając pełnomocnictwa, składa podpis na przygotowanych projektach aktu pełnomocnictwa w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy, który potwierdza ten fakt przez złożenie własnego podpisu. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza się tej osobie w miejscu jego sporządzenia albo, w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa, pozostawia do odbioru w urzędzie gminy lub doręcza pod wskazany adres. W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy.

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach można cofnąć. W tym celu należy złożyć,najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, stosowne oświadczenie Wójtowi Gminy Nozdrzec. Można również doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Pełnomocnictwa nie można cofnąć, jeżeli pełnomocnik oddał już głos w wyborach.

Pełnomocnictwo udzielne jest na czas wyborów, do głosowania w których ustanowi się pełnomocnika. „Kończy się” w przypadku jego cofnięcia lub wygaśnięcia.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika (tj. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawienia praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu),
 • gdy pełnomocnik nie jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania,
 • gdy pełnomocnik wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • gdy pełnomocnik jest mężem zaufania,
 • gdy pełnomocnik jest kandydatem w danych wyborach,
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania,
 • po zakończeniu się głosowania w wyborach, do których pełnomocnictwo zostało udzielone.

Udzielnie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach jest nieodpłatne.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Rejestr Zmian:

 • 03/03/2020 o 08:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/03/2020 o 08:02 przez Agnieszka Baran

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Rejestr Zmian:

 • 03/03/2020 o 06:52 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/03/2020 o 06:52 przez Agnieszka Baran

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Rejestr Zmian:

 • 03/03/2020 o 06:49 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 03/03/2020 o 06:49 przez Agnieszka Baran