» Agnieszka Baran

X sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Uchwała nr X-77-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania

Uchwała nr X-78-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2018

Uchwała nr X-79-2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2018

Uchwała nr X-80-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

Uchwała nr X-81-2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr X-82-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr X-83-2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała nr X-84-2019 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr X-85-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Nozdrzec nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara stanowiących własność osoby fizycznej

Uchwała nr X-86-2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII-66-2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr X-87-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr X-88-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 9968 R-IVb-0,26

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 71,78
Wesoła 9967 R-IVb-0,24

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 66,25
Wesoła 9828 R-IVa-0,01

R-IVb-0,22

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,46
Wesoła 9313 R-IVb-0,08

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,08
Wesoła 8766 R-IVa-0,32

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,52
Wesoła 9968 R-IVb-0,26

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 119,52

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 20 sierpnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 29.07.2019 r. do 20.08. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 01/08/2019 o 06:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 01/08/2019 o 06:02 przez Agnieszka Baran

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

 • 10/07/2019 o 13:37 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 10/07/2019 o 13:37 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 28 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Izdebkach będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

 • Działka nr 7876/3 o pow. 0,1681 ha, teren rolniczy i osuwiskowy, KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi: 2.500,00 zł,
 • Działka nr 774 o pow. 0,14 ha, teren rolniczy i osuwiskowy, KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi: 1.590,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 28.06.2019 r. do 12.08.2019 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP www.bip1.nozdrzec.pl

Rejestr Zmian:

 • 28/06/2019 o 11:27 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/06/2019 o 11:27 przez Agnieszka Baran

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” w roku 2018.

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń

 

LP PODMIOT KWOTA ULGI PRZYCZYNA
1 Cerasus Sp. z o. o. 3 812,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
2 Kociuba Zofia 5 956,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
3 Krusz – Bud Sp. z o.o. 11 994,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
4 Czaja Mariusz 2 089,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika
5 Nadleśnictwo Dynów 41 912,20 zł uwzględnienie ważnego interesu publicznego
6 Pałys Marian 1 544,00 zł uwzględnienie ważnego interesu podatnika

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
LP PODMIOT
1 BALUCH MARIAN
2 BARAN JÓZEF
3 BARAN KRZYSZTOF
4 BARAN MAŁGORZATA
5 BARAN WIESŁAW
6 BARĆ ŁUKASZ
7 BARNIK ADAM
8 BEDNARCZYK BARBARA
9 BOBOLA ANDRZEJ
10 CHYŁEK WOJCIECH
11 CICHY TOMASZ
12 DABROWSKI MARCIN
13 DŻUŁA ANDRZEJ
14 FIL ALEKSANDER
15 FIL TOMASZ
16 GIERULA KRZYSZTOF
17 GŁADYSZ HUBERT
18 GŁADYSZ STANISŁAW
19 GRETKOWSKA GENOWEFA
20 HADAM MARCIN
21 JAKIELASZEK PAWEŁ
22 KARNAS ZBIGNIEW
23 KŁAK KAZIMIERZ
24 KORZEMSKI MAREK
25 KUDŁA SZYMON
26 ŁACH MACIEJ
27 MAJDA STANISŁAW
28 MIKOŚ DANIEL
29 MISIEWICZ JÓZEFA
30 NIEMIEC MICHAŁ
31 NIEMIEC STANISŁAWA
32 NOWAK JAN
33 NOWAK MARIAN
34 OLESZKO ZOFIA
35 ORGAN JAN
36 PIETRYKA WIESŁAW
37 PISKADŁO RYSZARD
38 POLEWKA STANISŁAW
39 POTOCZNY WITOLD
40 RYBAK GRZEGORZ
41 SERWATKA GENOWEFA
42 SIRY MICHAŁ
43 SOCHACKI STANISŁAW
44 STEC ANTONINA
45 SZERSZEŃ KRZYSZTOF
46 SZPIECH JÓZEF
47 SZPIECH STANISŁAW
48 SZPIECH STANISŁAW
49 TOCZEK KAZIMIERZ
50 TOCZEK KAZIMIERZ
51 TOCZEK KRZYSZTOF
52 TOCZEK WITOLD
53 WILK STANISŁAWA
54 WINIARSKI STEFAN
55 ZAŃKO STANISŁAW

Rejestr Zmian:

 • 19/06/2019 o 13:57 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 19/06/2019 o 13:57 przez Agnieszka Baran