» Agnieszka Baran

Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 24 kwietnia 2019 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

 • Działka nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Wesołej, cena wywoławcza 29.301,00 zł, wadium w kwocie 4.000,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.
 • Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00027335/6. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych, położona w Nozdrzcu, cena wywoławcza 3.484,00 zł, wadium w kwocie 600,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się

24 kwietnia 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad).

 • Działki nr 6355/3, 6588/3 o pow. 0,0664 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00006376/2. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leżą w terenach istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, położona w Izdebkach, cena wywoławcza 7.000,00 zł, (w tym 23% podatek VAT), wadium w kwocie 1.400,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł.

 

Wadium należy uiścić do 19 kwietnia 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

W przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl  i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 20.03.2019 r do 24.04.2019 r.

Rejestr Zmian:

 • 20/03/2019 o 08:31 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 20/03/2019 o 08:31 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 marca 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 10392/3 R-IVb-0,53

Ps-IV-0,03

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 145,83

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 kwietnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 04.03.2019 r. do 01.04. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 04/03/2019 o 13:14 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 04/03/2019 o 13:14 przez Agnieszka Baran

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

 • działka nr 1731 o pow. 0,17 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec leży w terenach lokalizacji wiatrowych, położona w Wesołej, cena wywoławcza 2.822,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • działka nr 2228 o pow. 0,20 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec leży w terenach zalesień, położona w Wesołej, cena wywoławcza 2.195,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • działka nr 2340 o pow. 0,0641 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych, położona w Nozdrzcu, cena wywoławcza 1.045,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Wadium należy uiścić do 22 marca 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
  w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,
 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 22.02.2019 r do 26.03.2019 r.

Rejestr Zmian:

 • 26/02/2019 o 06:29 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 26/02/2019 o 06:29 przez Agnieszka Baran

VI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 15 lutego 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1335 R-IVa-0,3886 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 137,57
Hłudno 2009 R-IIIb-0,0221

Ł-III-0,0267

Ł-Iv-0,1014

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,97
Hłudno 2829 Ps-IV-0,1044 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 24,90

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 8 marca 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni 15.02.2019 r do 08.03. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 18/02/2019 o 13:41 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 18/02/2019 o 13:41 przez Agnieszka Baran

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w  13 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 stycznia.
4.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
5.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
6.    Uchwalenie Statutu Gminy Nozdrzec.
a)    opinie i wnioski,
b)    podjęcie uchwały.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z w Izdebkach,
2)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
3)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach poprzez zmianę nazwy szkoły i adresu oraz ustalenie dwóch dodatkowych lokalizacji szkoły,
4)    zmian w budżecie gminy na rok 2019,
5)    przystąpienia do sporządzenia drugiej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA,
7)    wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/314/2018 Rady Gminy w Nozdrzcu z 12.X.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu ŚDS im. Anny w Izdebkach,
8)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Warze,
9)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
10)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
11)    uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/206/2017 z 28.IX.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej  Wesołej.

8.    Podjęcie wniosków.
9.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

V sesja zwyczajna

Rejestr Zmian:

 • 08/02/2019 o 12:02 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/02/2019 o 11:57 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 7491/3 R-IVb-0,08

Ł-VI-0,25

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,78

 

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 19 lutego 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 29.01.2019 r. do 19.02. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 28/01/2019 o 13:33 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 28/01/2019 o 13:33 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży:

 • Działka nr 1731 o pow. 0,17 ha, teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, w Wesołej, KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi: 2.294,00 zł. + 23% podatek VAT,
 • Działka nr 2228 o pow. 0,20 ha, teren zalesień w Wesołej, KS1B/00036070/6.
  Cena nieruchomości wynosi: 2.195,00 zł,
 • Działka nr 2340 o pow. 0,0641 ha, teren rolniczy w Nozdrzcu, KS1B/00035787/8.
  Cena nieruchomości wynosi: 1.045,00 zł.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 28.01.2019 r. do 11.03.2019 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

 

Rejestr Zmian:

 • 25/01/2019 o 09:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 25/01/2019 o 09:25 przez Agnieszka Baran