LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

07/06/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 12 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie kworum. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zmian w budżecie gminy na […]


Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

02/06/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że przystępuje się do wyboru: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 217); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi […]Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

30/05/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Joanna Toczek zamieszkała w Nozdrzcu. Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych.


Skarga na Sołtysa Sołectwa Ujazdy, Ryta Górka

26/05/2023

Skarga na Sołtysa Sołectwa Ujazdy, Ryta Górka


LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

24/05/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie kworum. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie gminy […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym

15/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych: I. Wymagania niezbędne: II.   Wymagania dodatkowe: III.    Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie: IV. Warunki pracy: V. Wymagane dokumenty: VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej […]


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

12/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 10 maja 2023 r.

10/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. Nr 29 […]


Informacja o przystąpieniu do końcowej sprzedaży węgla

02/05/2023

Gmina Nozdrzec informuje przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla. Uprawnione do zakupu są osoby, które posiadają prawo do dodatku węglowego. Zniesiony zostaje limit 3 t na gospodarstwo domowe. Możliwa jest realizacja wniosków złożonych do końca kwietnia 2023 r., jak również złożenie nowego wniosku o zakup. W przypadku dokonywania wpłat, proszę o kontakt z Urzędem Gminy Nozdrzec […]