Logo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

29/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej współwłasnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości: Udział 12/115 części w prawie własności działki nr ewid. 1874, o pow. 1,11 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00034831/5. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

29/09/2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z […]


Taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec

28/09/2022

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego […]


Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 19 września 2022 r.

27/09/2022

Uchwała XLIII/407/2022 w sprawie zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących rzekomej bezczynności Rady Gminy Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835 w obszarze budowy chodników przy Drodze Wojewódzkiej 835. Uchwała XLIII/408/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Uchwała XLIII/409/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok […]


Protokół z XLII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 22 lipca 2022 roku

27/09/2022

Protokół z XLII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 22 lipca 2022 roku


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Nozdrzec

26/09/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt. I. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe administracyjne, Co najmniej roczny staż pracy. Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana opinia. II.   Wymagania dodatkowe: […]


XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

23/09/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec  zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie kworum. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy […]


23/09/2022

Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 […]


Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji

20/09/2022

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 […]


XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

15/09/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 19 września 2022 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 lipca 2022 r. 4. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 5. Informacja Wójta dot. […]