Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 9 maja 2022 r.

16/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, został przeprowadzony w dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 792 o pow. 0,0644 ha, położona w miejscowości Izdebki, niezabudowana, tereny potencjalnego osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Wadium zostało wpłacone […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 11 maja 2022 r.

16/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00070886/9, położona […]


Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

11/05/2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Gładysz, zamieszkała w Izdebkach. Uzasadnienie dokonanego wyboru: W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydatka spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz testu wiedzy kwalifikacyjnej.


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

10/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej, […]


Uchwały podjęte na XXXVIII sesji nadzwyczajnej 25 marca 2022 r.

10/05/2022

Uchwała Nr XXXVIII/369/2022 Rady Gminy Nozdrzec w sprawie zmian w budżecie Gminy Nozdrzec


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok

09/05/2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

09/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ) podaje do publicznej wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń […]


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Nozdrzec

06/05/2022

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  w Urzędzie Gminy Nozdrzec Komisja  konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następujące osoby: Lp. Kod identyfikacyjny Adres zamieszkania 1. B1983G Izdebki 2. N1104c Nozdrzec 3. Mon109 Nozdrzec 4. AS46gs Wara Test wiedzy kwalifikacyjnej […]


XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

06/05/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 9 maja 2022 r. o godzinie 8.00w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie kworum. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie gminy na rok 2022, […]


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Nozdrzec

25/04/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. zaopatrzenia, obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Nozdrzec: I. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe, Co najmniej pięcioletni staż pracy. Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana […]