» Agnieszka Baran

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 18 września 2020 r.

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2020,

b) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

c) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej Rytej Górce na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP,

d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła,

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy 20 października 2020 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 492 R-IVb-0,1240
R-V-0,0744
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 38,53
Nozdrzec 957 R-IIIb-0,0286
R-IVa-0,1482

R-IVb-0,0780

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,97
Nozdrzec 944 R-IVa-0,0584 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 20,56

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 10 listopada 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20.10.2020 r. do 10.11. 2020 r.

Rejestr Zmian:

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”


Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 5 października 2020 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia

Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Termin zgłaszania wniosków: do 23 października 2020 r.

Projekt uchwały oraz druk formularza konsultacji, jest do odebrania w biurze rady (pokój nr 26, II piętro) oraz do pobrania.

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych

Projekt programu

Formularz konsultacji

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2020 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rady sołeckiej, wybieranej w wyborach Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 r.:

Nazwa sołectwa: Nozdrzec

Liczba wybieranych członków rady sołeckiej: 5

 

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 roku

Działając na podstawie § 20 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej numer, granicę i siedzibę obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zarządzonych na dzień 15 listopada 2020 roku:

Nr obwodu: 1

Granice obwodu: Nozdrzec

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

Wójt Gminy

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian:

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 3 listopada 2020 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec:

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4, cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, wadium wynosi 12.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 640,00 zł,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren lasów i rolniczy księga wieczysta KS1B/00062740/5, cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł., wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 624,00 zł, wadium wynosi 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00062264/4, cena nieruchomości wynosi 4.546,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł.
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 3.492,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00058513/4, cena nieruchomości wynosi 3.780,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00024871/4, cena nieruchomości wynosi 18.890,00 zł + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8, cena nieruchomości wynosi 12.874,00 zł + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 1.845,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037136/4, cena nieruchomości wynosi 4.731,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037136/4, cena nieruchomości wynosi 3.066,00 zł., wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 4.140,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 2.844,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 1.500,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 2.688,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 30 października 2020 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) wydruk,

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wewn. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.01.10.2020 r. do 03.11.2020 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl , i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr Zmian:

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Nozdrzcu

Rejestr Zmian:

Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian: