» Obwieszczenia

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przez Zarząd Zlewni w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100″

Rejestr Zmian:

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 9+205,25 – 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 9+191,80 – 9+439,60 W M. HŁUDNO”

Rejestr Zmian:

Program kadencyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

Na podstawie art. 15, ust. 5a, pkt 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz 194 t.j.) podaję do publicznej wiadomości program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu:

Program kadencyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Rejestr Zmian: