» Planowane sesje

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VIII, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VII sesji z 29 marca 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położnych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół, podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 774 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,14 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 7876/3 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,1681 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyboru nowych członków do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec
 • odwołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 • powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania (pdf)

Rejestr Zmian:

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w 29 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VI sesji z 13 lutego 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach za 2018 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • zmiany Statutu Gminy Nozdrzec,
 • wskazania Radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach do rad sołeckich,
 • wskazania Radnych na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad sołeckich,
 • zawarcia porozumienia z Powiatem Brzozowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Brzozowski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie,
 • projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach,
 • likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec,
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec,
 • uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2019 roku,
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec,
 • przystąpienia Gminy Nozdrzec do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • uchylenia uchwały Nr XXV/322/2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 9”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”

 

 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr Zmian:

VI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w  13 lutego 2019 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VI, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.
Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 stycznia.
4.    Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
5.    Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
6.    Uchwalenie Statutu Gminy Nozdrzec.
a)    opinie i wnioski,
b)    podjęcie uchwały.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 z w Izdebkach,
2)    zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach,
3)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach poprzez zmianę nazwy szkoły i adresu oraz ustalenie dwóch dodatkowych lokalizacji szkoły,
4)    zmian w budżecie gminy na rok 2019,
5)    przystąpienia do sporządzenia drugiej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,
6)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA,
7)    wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/314/2018 Rady Gminy w Nozdrzcu z 12.X.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu ŚDS im. Anny w Izdebkach,
8)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Warze,
9)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
10)    wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w Wesołej,
11)    uchylenia uchwały własnej Nr XVIII/206/2017 z 28.IX.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej  Wesołej.

8.    Podjęcie wniosków.
9.    Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się V, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 grudnia 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności1) Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.
  • przedstawienie projektu budżetu przez wójta gminy,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  • opinia i wnioski komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • stanowisko wójta gminy dotyczące wniosków komisji,
  • autopoprawki wójta gminy do projektu budżetu
  • dyskusja,
  • głosowanie autopoprawek wójta,
  • głosowanie uchwały.

  2) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.

  • przedstawienie projektu uchwały,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia komisji budżetu i spraw gospodarczych,
  • dyskusja,
  • głosowanie uchwały.

  3) Podjęcie uchwał w sprawie;

  • uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019
  • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
  • powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • delegowania przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
  • wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr X/92/07 z 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

   

 5. Podjęcie wniosków.
 6. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania (pdf).

Rejestr Zmian:

IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

zawiadamia, że w 28 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 12 grudnia br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy tj. usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

III sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 12 grudnia 2018 roku o godzinie 13.15 w sali narad urzędu gminy odbędzie się III, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 listopada br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – otwarcie ofert z drugiego przetargu nastąpi 7 grudnia br.
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2019
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 • przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz  do pobrania (archiwum ZIP)

Rejestr Zmian:

II zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się II, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 19 listopada br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
 • ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2019,
 • ustalenia dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nozdrzcu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wesołej,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Warze,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Nozdrzec,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Izdebki.
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz do pobrania.

Rejestr Zmian:

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 25. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 26 lipca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019.
 7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018.
 10. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania

Rejestr Zmian: