LogoLogo

Głosowanie przez pełnomocnika

03/03/2020

Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach może udzielić:

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyłączone jest w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego),
 • osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 rok życia.

Pełnomocnikiem do głosowania w wyborach może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (jeżeli osoba ta zmieniła miejsce pobytu przed dniem wyborów i wystąpiła do właściwego urzędu gminy o zaświadczenie o prawie do głosowania).

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania (reprezentant kandydata w komisji wyborczej),
 • kandydat w danych wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224.

Wniosek można złożyć od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10. dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do urzędu gminy.

Co do zasady można być pełnomocnikiem do głosowania w wyborach tylko jednej osoby.  Wyjątkiem od tej zasady jest przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Do wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania należy załączyć:

 • pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 rok życia)
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia)
 • kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (dotyczy osób, pomiędzy którymi istnieje stosunek przysposobienia, opieki, kurateli),
 • dowód osobisty do wglądu.

Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Złożony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach weryfikowany jest pod względem formalnym. Jeżeli jest niekompletny (np. brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), organ wzywa wyborcę do usunięcia wad w ciągu 3 dni. Nieusunięcie wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne (został uzupełniony po wezwaniu), upoważniony pracownik urzędu gminy niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy. W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

Wyborca, udzielając pełnomocnictwa, składa podpis na przygotowanych projektach aktu pełnomocnictwa w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy, który potwierdza ten fakt przez złożenie własnego podpisu. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza się tej osobie w miejscu jego sporządzenia albo, w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa, pozostawia do odbioru w urzędzie gminy lub doręcza pod wskazany adres. W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy.

Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach można cofnąć. W tym celu należy złożyć,najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, stosowne oświadczenie Wójtowi Gminy Nozdrzec. Można również doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Pełnomocnictwa nie można cofnąć, jeżeli pełnomocnik oddał już głos w wyborach.

Pełnomocnictwo udzielne jest na czas wyborów, do głosowania w których ustanowi się pełnomocnika. „Kończy się” w przypadku jego cofnięcia lub wygaśnięcia.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika (tj. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawienia praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu),
 • gdy pełnomocnik nie jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania,
 • gdy pełnomocnik wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • gdy pełnomocnik jest mężem zaufania,
 • gdy pełnomocnik jest kandydatem w danych wyborach,
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania,
 • po zakończeniu się głosowania w wyborach, do których pełnomocnictwo zostało udzielone.

Udzielnie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach jest nieodpłatne.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 03/03/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-03-03 09:02:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 03/03/2020
Liczba wyświetleń