LogoLogo

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym

11/06/2018

WÓJT GMINY NOZDRZEC

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 r. poz. 902)

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  urzędnicze w Referacie finansowym

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. staż pracy w administracji,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa sprzętu komputerowego,
 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ordynacja podatkowa, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 5. komunikatywność, łatwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, samodzielność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

 1. Realizacja zadań w zakresie księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w szczególności:
 • przyjmowanie i kontrola złożonych deklaracji pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie kartotek podatników w systemie informatycznym (zakładanie nowych kartotek, wprowadzanie zmian),
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie ulg i umorzeń,
 • kontrola terminowości wpłat tj. regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak wystawianie wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie w księgach rachunkowych, przy pomocy oprogramowania komputerowego, prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów, zaliczeń nadpłat i poleceń księgowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie wykazów do naliczania inkasa sołtysów,
 • zamykanie okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych oraz wydruki gromadzenie w zbiorze zestawień obrotów i sald z zamkniętych okresów sprawozdawczych,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz innych niezbędnych aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
 • Przygotowywanie projektów uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych, oraz ustalenia inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagradzania we współpracy ze skarbnikiem gminy.
 • Wykonywanie innych zadań  zleconych przez zwierzchnika lub wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

IV. Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, i życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopia świadectw pracy potwierdzającej przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy.
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie finansowym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 8 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip1.nozdrzec.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 ) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,
 • Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail:katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020 wew.48,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji- na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy,
 • posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oświadczenia do pobrania

 

Wójt Gminy Nozdrzec

mgr Antoni Gromala

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-06-11 14:36:29 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-06-11 13:06:31 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń