LogoLogo

Obwieszczenie na żądanie KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

30/06/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 30.06.2022 r. na żądanie KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn:,, Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Brzozów – Hłudno km 64+558 w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 21 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 30/06/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 30/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 30/06/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-06-30 09:08:28 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 30/06/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 30/06/2022
Data ostatniej aktualizacji 30/06/2022
Liczba wyświetleń