LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Nieodpłatna pomoc prawna

31/01/2024

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2024 r. realizuje, na terenie Powiatu Brzozowskiego, zadanie publiczne polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz podejmowaniu działań z zakresu edukacji prawnej. Na potrzeby związane z realizowanym zadaniem została utworzona strona internetowa https://www.fundacjaiv.pl/Powiat+Brzozowski+2024 oraz utworzono dedykowany profil w mediach społecznościowych  https://www.facebook.com/powiat.brzozowski.darmowa.pomoc.prawna […]Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

27/07/2023

Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran – Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran – Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec Halina Wandas – Skarbnik Gminy Nozdrzec Jan Bobola  – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Dariusz Sawczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Jarema – Starszy inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Katarzyna Dyrda – Kierownik Środowiskowego […]


LIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

20/04/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 7.45 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie kworum. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia pomocy finansowej […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

23/12/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. […]


Protokół z XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec odbytej 6 czerwca 2022 roku

29/07/2022

Protokół z XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec odbytej 6 czerwca 2022 roku


Obwieszczenie na żądanie KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

30/06/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. […]


Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

10/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław ŻelaznowskiSekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka BaranZastępca Wójta Gminy Nozdrzec – Agnieszka BaranSkarbnik Gminy Nozdrzec – Halina WandasDyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan BobolaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dariusz SawczakStarszy inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Anna JaremaKierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Katarzyna DyrdaKierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego […]Obwieszczenie

13/01/2022

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, […]