Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie na żądanie KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów

30/06/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. […]


Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

10/06/2022

Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław ŻelaznowskiSekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka BaranZastępca Wójta Gminy Nozdrzec – Agnieszka BaranSkarbnik Gminy Nozdrzec – Halina WandasDyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan BobolaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dariusz SawczakStarszy inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Anna JaremaKierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Katarzyna DyrdaKierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego […]


Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok

31/05/2022

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rok Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2021 rokObwieszczenie

13/01/2022

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, […]XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

07/12/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 października 2021 r. Informacja Wójta o realizacji uchwał. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. […]


XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

07/12/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 października 2021 r. Informacja Wójta o realizacji uchwał. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. […]


Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

16/09/2021

1) Właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 2) Zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, telefonicznie na numer telefonu 13 4398020, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail […]


WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY

03/09/2021

Nozdrzec, 2 września 2021 r. Pan Adrian Skubisz Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku. […]