LogoLogo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

15/07/2022

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Urząd Gminy w Nozdrzcu zawiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 14.07.2022 r. na wniosek  „KRUSZ-BUD” Sp. z o.o. Temeszów 36-204 Dydnia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wara – Niwistka 2”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 25,10 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec, pow. brzozowski, woj. podkarpackie.”

Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję Państwa o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia lub opinii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych  w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego  adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 kpa, w związku z art.
74, ust. 1a ustawy Uooś- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez:

  • umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nozdrzec,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych planowanym przedsięwzięciem.

Powyższe zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-07-15 13:21:53 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/07/2022
Liczba wyświetleń