LogoLogo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nozdrzec

04/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej.

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe: administracyjne, finanse i rachunkowość,

2. Co najmniej pięcioletni pracy,

3. Obywatelstwo polskie,

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Nieposzlakowana opinia.

II.   Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu oraz kompetencji jego organów,

2. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku (ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość zasad udzielania pomocy publicznej i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

3.Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,

4. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Rzetelność, terminowość, dokładność, dyspozycyjność.

III. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:

1. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu gminy, a w szczególności:

1) przyjmowanie wpłat od osób fizycznych i prawnych dokonujących wpłat  bezpośrednia o kasie (podatki, opłaty),

2) przynoszenie gotówki z banku, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa,

3) odprowadzenie gotówki pochodzącej z dokonywanych wpłat do banku,

4) sporządzanie raportów kasowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami i instrukcjami.

5) przyjmowanie wpłat w kasie w formie bezgotówkowej oraz sporządzanie stosownej dokumentacji.

2. Prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania (czeków, kwitariuszy, arkuszy spisowych).

3. Zaopatrzenia w druki ścisłego zarachowania (planowanie potrzeb, zamawianie druków, rozliczania i prowadzenie ewidencji).

4. Wypełnianie czeków i pobieranie gotówki z banku.

5. Bezwzględne stosowanie obowiązującej instrukcji kasowej.

6. Sporządzania sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń określonych przepisami GUS.

7. Rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa, materiałów pędnych, części zamiennych samochodów służbowych w urzędzie oraz druków ścisłego zarachowania.

8. Prowadzenie ubezpieczeń samochodów służbowych w urzędzie gminy.

9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją środków trwałych, a w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji analitycznej dla:

a) środków trwałych – księga środków trwałych w systemie informatycznym „ewidencja środków trwałych”.

b) pozostałych środków trwałych – księga inwentarzowa.

2) klasyfikowania i przeszacowania środków trwałych z odpowiednią adnotacją na dokumentach księgowych,

3) koordynacja przekazywania środków majątkowych osobom materialnie odpowiedzialnym,

4) przestrzegania terminarzy oraz zasad prowadzenia inwentaryzacji, określonych przepisami wewnętrznymi ,oraz dokonywania wyceny zinwentaryzowanych składników,

5) znakowanie środków rzeczowych będących w użytkowaniu urzędu gminy.

6) koordynacja likwidacji środków trwałych przez powołaną przepisami wewnętrznymi komisję likwidacyjną i dokumentacją od osób mających w użytkowaniu ww. środki trwałe.

10. Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych.

11. Prowadzenie księgowości wyodrębnionego konta bankowego depozytów.

12. Prowadzenie dotacji w zakresie udzielania, przekazywania i rozliczania.

IV. Warunki pracy:

1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracy – pełny etat,

2. Budynek Urzędu Gminy jest niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin na dobę,

4. Praca indywidualna i w zespole,

5. Kontakt z klientem.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys zawodowy (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej),

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopie świadectw pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na ww. stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

5. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

7. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8. oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Gminy w Nozdrzcu będzie się posługiwał, publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne).

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

VII. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym”, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, w pokoju nr 11, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2023 r.

2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie lub  będą niekompletne nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

4. Informujemy, że nie odsyłamy złożonych i nadesłanych dokumentów aplikacyjnych. Możliwy jest odbiór osobisty w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

5.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nozdrzec.

6. Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.nozdrzec.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

Oświadczenie o indywidualnym kodzie identyfikacyjnym

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel.13 4398 020, wew. 48,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone, jeżeli po miesiącu od dnia rozstrzygnięcia konkursu nie zostaną odebrane osobiście przez zainteresowanych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/10/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 11/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-10-11 15:35:34 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-10-04 13:52:11 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-10-04 13:34:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/10/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 11/10/2023
Liczba wyświetleń