LogoLogo

Ogłoszenie o rokowaniach

08/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza I rokowania po czwartym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły stanowiącej własność Gminy Nozdrzec, położonej w Hucie Poręby, obejmującej działkę oznaczoną nr 196 o pow. 0,8848 ha, zapisanej w księdze wieczystej KS1B/00020769/8 Sądu Rejonowego w Brzozowie.

Cena nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany 12 maja 2019 r., drugi zorganizowany 20 lipca 2019 r., trzeci zorganizowany 13 października 2019 r., czwarty zorganizowany w dniu 22 grudnia 2019 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej 26 lutego 2021 r. złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż działki nr 196 położonej w Hucie Poręby”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia
 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza)
 5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się 3 marca 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nozdrzec

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wysokości 9.000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 26 lutego 2021 r. na konto: Urząd Gminy Nozdrzec Nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Uczestnik rokowań ustalony jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 23, który udziela informacji dotyczących organizowanych rokowań w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (13) 43 98 020 wew. 30.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-02-08 11:52:27 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/02/2021
Liczba wyświetleń