LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z 3 grudnia 2020 r.

03/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 7 stycznia 2021 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec.

 • nr 2135 o pow. 0,3737 ha, położona w Nozdrzcu, zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki księga wieczysta KS1B/00067872/4. Cena nieruchomości wynosi 63.742,00 zł, wadium wynosi 12.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 640,00 zł,
 • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w Wesołej, teren lasów i rolniczy księga wieczysta KS1B/00062740/5. Cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5152 o pow. 0,11 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 1.780,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 5154/1 o pow. 0,04 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 624,00 zł, wadium wynosi 100,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 • nr 5159 o pow. 0,37 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00062264/4. Cena nieruchomości wynosi 4.546,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł
 • nr 9828 o pow. 0,23 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 3.492,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 • nr 9827 o pow. 0,25 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00058513/4. Cena nieruchomości wynosi 3.780,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł.
 • nr 2134 o pow. 0,1104 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00024871/4. Cena nieruchomości wynosi 18.890,00 zł, + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 200,00 zł,
 • nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego księga wieczysta KS1B/00035787/8. Cena nieruchomości wynosi 12.874,00 zł, + 23 % podatek VAT, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 130,00 zł,
 • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6 Cena nieruchomości wynosi 1.845,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 9967 o pow. 0,41 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00037136/4, cena nieruchomości wynosi 4.731,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 9968 o pow. 0,26 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00037136/4. Cena nieruchomości wynosi 3.066,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 10137 o pow. 0,33 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6, cena nieruchomości wynosi 4.140,00 zł, wadium wynosi 800,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł,
 • nr 10208 o pow. 0,24 ha, położona w Wesołej, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00036070/6. Cena nieruchomości wynosi 2.844,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 • nr 765 o pow. 0,11 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 1.500,00 zł, wadium wynosi 200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł,
 • nr 779 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena nieruchomości wynosi 2.688,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,

Wadium należy uiścić do 4 stycznia 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – dokument tożsamości,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego –aktualny wydruk (z ostatnich 6 miesięcy),

– pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

– osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od.03.12.2020 r. do 07.01.2021 r. na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 03/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-03 09:36:40 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-12-03 09:36:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-12-03 09:35:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 03/12/2020
Liczba wyświetleń