LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

01/06/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec, który odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad):

 1. nr 203 o pow. 0,4996 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 5.486,00 zł, wadium wynosi 1.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 60,00 zł,
 2. nr 446 o pow. 0,3415 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 3.810,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 3. nr 650 o pow. 0,0568 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy i lasów księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 747,00 zł, wadium wynosi 140,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 4. nr 651 o pow. 0,2711 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 2.847,00 zł, wadium wynosi 400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł,
 5. nr 1619 o pow. 0,7040 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy i potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 7.652,00 zł, wadium wynosi 1.400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 80,00 zł,
 6. nr 1818 o pow. 1,0043 ha, położona w Hłudnie, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 10.836,00 zł, wadium wynosi 2.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 110,00 zł,
 7. nr 1838 o pow. 0,2589 ha, położona w Hłudnie, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 3.918,00 zł, wadium wynosi 600,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł,
 8. nr 1942 o pow. 0,0422 ha, położona w Hłudnie, teren lasów, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 637,00 zł, wadium wynosi 120,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł,
 9. nr 1964 o pow. 0,3523 ha, położona w Hłudnie, teren rozwoju rolnictwa, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena nieruchomości wynosi 6.708,00 zł, wadium wynosi 1.200,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł,
 10. nr 5537 o pow. 0,45 ha, położona w Izdebkach, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 7.255,00 zł, wadium wynosi 1.400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 80,00 zł.

Wadium należy uiścić do 25 czerwca 2021 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 1. osoba fizyczna – dokument tożsamości,
 2. osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
 3. podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy),
 4. pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 5. osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020, wewn. 30.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/06/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-06-01 10:45:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/06/2021
Liczba wyświetleń