LogoLogo

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

26/02/2019

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

 • działka nr 1731 o pow. 0,17 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec leży w terenach lokalizacji wiatrowych, położona w Wesołej, cena wywoławcza 2.822,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • działka nr 2228 o pow. 0,20 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec leży w terenach zalesień, położona w Wesołej, cena wywoławcza 2.195,00 zł, wadium w kwocie 400,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.
 • działka nr 2340 o pow. 0,0641 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8. W Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w terenach rolniczych, położona w Nozdrzcu, cena wywoławcza 1.045,00 zł, wadium w kwocie 200,00 zł,minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

Wadium należy uiścić do 22 marca 2019 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów Oddział Nozdrzec, lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…”.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoba fizyczna dokument tożsamości,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),
 • pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,
 • osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
 • w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
  w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,
 • wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,
 • wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,
 • osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,
 • uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,
 • nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, na stronie internetowej www.bip1.nozdrzec.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty, od 22.02.2019 r do 26.03.2019 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/02/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/02/2019
Data ostatniej aktualizacji 26/02/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-02-26 07:29:07 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/02/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/02/2019
Data ostatniej aktualizacji 26/02/2019
Liczba wyświetleń